Kommittéer och JN

Publicerat 2009-07-02 av Marija Fischer Odén

I Svenska Budo & Kampsportsförbundet finns tre kommittéer och en nämnd med olika ansvarsområden:

 • Utbildningskommittén som ansvarar för alla förbundets utbildningar; från instruktörsutbildningarna till kampsportsgymnaier och tränarutbildningen med kampsportsinriktning på GIH.
 • Kommittén för funktionshindrade budoutövare ansvarar för att utveckla arbetet med att skapa förutsättningar för funktionshindrade att träna kampsport.
 • Medicinska kommittén har ett huvudansvar för att utarbeta rutiner, organisationer och sprida kunskap för att förebygga skador.
 • Juridiska nämnden verkar för en snabb, rättssäker och korrekt hantering av disciplinärenden inom förbundet.

Direktiv för utbildningskommittén

utbildning [at] budokampsport [dot] se

Svenska Budo & Kampsportsförbundets utbildningskommitté skall hantera de utbildningsfrågor som aktualiseras inom förbundets ram.

Kommittén skall:

 • Ansvara för att förbundets gemensamma utbildningsplan genomförs,
 • Svara för ett rikt och brett utbud av utbildningsinsatser utifrån de behov som förbundet, dess UF, klubbar och medlemmar redovisar. Kommittén måste därför sätta sig in i behovet av utbildning på olika nivåer i förbundet,
 • Följa idrottsrörelsens utveckling inom utbildningsområdet samt representera förbundet i utbildningssammanhang,
 • Verka för och stödja utbildningsinsatser som RF: s Elittränarutbildning samt där budo & kampsport kombineras med eftergymnasiala studier.

Direktiv för kommittén för funktionshindrade

funktionshinder [at] budokampsport [dot] se

Svenska Budo & Kampsportsförbundets Kommitté för budoutövare med funktionshinder skall verka för att öka möjligheterna för personer med funktionshinder att träna budo & kampsport, oavsett funktionshinder.

Kommittén skall:

 • Genomföra en kartläggning av förbundets klubbar vad gäller budo- & kampsportsträning för funktionshindrade och samla information om hur denna verksamhet ser ut,
 • Aktivt arbeta för att stödja de personer med funktionshinder som tränar budo inom ramen för Svenska Budo & Kampsportsförbundets verksamhet,
 • Aktivt arbeta för att värva nya medlemmar med funktionshinder samt sprida information om budoträning för funktionshindrade till samhälle, media m.m.,
 • Aktivt arbeta för att få till stånd samarbete med andra specialidrottsförbund med verksamhet för funktionshindrade, handikapporganisationer, landsting och habiliteringsinstanser,
 • Aktivt arbeta för att få till stånd internationellt samarbete med utländska budo & kampsportsförbund och motsvarande med verksamhet för funktionshindrade.

Direktiv för medicinska kommittén

medicin [at] budokampsport [dot] se

Kommittén skall:

 • Verka för låg skadefrekvens och snabb och professionell vård vid skadefall i samband med tävlingar, träning och uppvisning inom förbundets regi,
 • Öka den medicinska säkerheten på tävlingar genom att förbättra rutinerna. Kommittén skall bl.a. studera rutinerna inom andra, större förbund, såsom fotbolls- och ishockeyförbunden,
 • Medverka vid idrottsmedicinska kurser för sjukvårdspersonal som anlitas vid aktiviteter, instruktörer, klubbledare m.fl. Detta kan ske i samarbete med IMF och SISU. Kommittén bör därvid samråda med förbundets utbildningskommittén,
 • Delta på domarträffar och landslagsläger för att informera om och diskutera medicinska frågor,
 • Sammanställa och utvärdera skaderapporter,
 • Etablera ett medicinskt nätverk för våra tävlande,
 • Verka för att förkorta rehabiliteringstiden genom att de skadade får rätt vård från början,
 • Kartlägga vilka läkare och gymnaster som finns inom förbundet för att om möjligt kunna utöka antalet förbundsläkare och förbundsgymnaster,
 • Utifrån medicinska utgångspunkter kartlägga regler, resurser och befogenheter i samband med tävling, uppvisning och träning i förbundets idrotter och senast den 30 november 2004 redovisa sina överväganden och föreslå de åtgärder som bedöms erforderliga i syfte att åstadkomma en låg skaderisk.

Direktiv för juridiska nämnden

juridiska [at] budokampsport [dot] se

Den huvudsakliga instansordningen (ett fåtal undantag finns) i bestraffningsärenden är:

 • Juridiska nämnden (SB&K)
 • Förbundsstyrelsen (SB&K)
 • Riksidrottsnämnden (RIN) (för vissa ärenden krävs prövningstillstånd)


Bestämmelser om handläggning av bestraffningsärenden och brott mot tävlingsbestämmelser finns huvudsakligen i Riksidrottsförbundets (RF) stadgar kap 14 och 15.

JN skall:

 • Följa det idrottsjuridiska utvecklingen och uppmärksamma förbundsstyrelsen (FS) på frågor som berör Svenska Budo & Kampsportsförbundets (SB&K) verksamhet.
 • Regelbundet göra översyn av SB&K stadgar och – när översynen ger underlag för detta – lämna förslag på ändringar till förbundsstyrelsen.
 • Ta initiativ till och föreslå förbundsstyrelsen att, inom SB&K, genomföra lämplig utbildningsverksamhet inom det idrottsjuridiska området.
 • Bereda ärenden av juridisk natur som förbundsstyrelsen hänskjuter till JN.
 • Fatta beslut i ärenden om bestraffning enligt 14 kap i RF stadgar i enlighet med vad som förbehållits enligt SB&K stadgar kap 10 § 1.
 • Fatta beslut i överklagade ärenden om vägrat medlemskap, beslut om uteslutning eller varning enligt RF stadga 15 kap 1 §
 • Fatta beslut i överklagade ärenden enligt RF stadga 15 kap 2 § där fråga är om beslut av budo & kampsportsförenings eller budodistriktsförbunds styrelse eller stämma.
 • Genast rapportera beslut enligt 14 och 15 kap RF stadga till FS.
 • När det uppkommer ärende av stor principiell betydelse, ärende som berör uteslutning av klubb eller annat ärende där särskilda skäl talar för det, hänskjuta ärendet till FS för beslut. När ärende på detta sätt överlämnas till FS skall JN samtidigt lämna ett förslag till beslut med motivering.

Arbetsordning för Juridiska nämnden

 1. Juridiska nämnden övertar förbundsstyrelsens befogenheter som bestraffningsorgan enligt Riksidrottsförbundets stadgar och skall arbeta med samma självständighet och oberoende som en domstol.
 2. Handläggning av ärende skall ske med största skyndsamhet och noggrannhet.
 3. Till grund för nämndens arbete ligger Riksidrottsförbundets stadgar, förbundets stadgar, förbundets tävlingsbestämmelser och tävlingsreglementen samt anvisningar, och övriga beslut av förbundsmöte och förbundsstyrelse.
 4. Nämnden skall hålla sig underrättad om förbundets grundläggande beslut av policykaraktär.
 5. Nämnden skall göra förbundsstyrelsen uppmärksam på ändringar i Riksidrottsförbundets bestraffningsregler.
 6. Nämnden utses av förbundsstyrelsen och består av fyra till sex ordinarie ledamöter varav en skall vara ordförande och en vice ordförande. Ordförande och vice ordförande jur. kand. eller juristexamen. Nämnden utser en sekreterare inom eller utom styrelsen. Ledamöterna i nämnden utses för en period om ett år i taget från styrelsens konstituering.
 7. Nämnden sammanträder på ordförandens kallelse och är beslutför med tre ledamöter.
 8. Nämnden skall löpande informera förbundsstyrelsen om sina beslut samt även i övrigt hållas styrelsen underrättad om nämndens verksamhet.

Instansordning

 1. JN, vars beslut överklagas till
 2. Förbundsstyrelsen (FS), vars beslut överklagas till
 3. Riksidrottsnämnden.

FS tar endast tar upp ärenden till prövning, som i behörig ordning prövats av JN. Beslut av JN kan sedan överklagas till Riksidrottsnämnden, med beaktande av att det i vissa ärenden krävs prövningstillstånd för att Riksidrottsnämnden skall pröva ärendet.

Handläggning av ärenden

Till grund för JN:s arbete ligger Riksidrottsförbundets stadgar, Budo & Kampsportsförbundets stadgar, förbundets tävlingsbestämmelser och tävlingsreglementen samt anvisningar, och övriga beslut av förbundsmöte och förbundsstyrelse. Nämnden sammanträder på ordförandens kallelse och är beslutsför med tre ledamöter.
Nämnden har till stöd för en förenklad hantering av disciplinärenden tagit fram bilagda blanketter avseende:

 1. Anmälan avseende bestraffningsärende till JN. Hämta här
 2. Överklagande till FS av JN:s beslut i bestraffningsärende. Hämta här
 • 0
 • 0
 • 0