Öppen mångfald

Öppen mångfald: Rekommendationer för ömsesidig respekt i träningen är SB&K:s policy för jämställdhet och mångfald i förbundets verksamhet, sammanställd i en bok som kan beställas från kansliet eller hämtas som PDF här: Öppen mångfald (PDF)

Målsättning

Öppen mångfald antogs av förbundsstyrelsen den 4 juni 2011. Målsättningen för förbundets jämställdhets- och mångfaldsarbete är:

Svenska Budo & Kampsportsförbundets strävan är att alla som vill utöva våra idrotter ska kunna göra det, med ömsesidig respekt och under säkrast möjliga former.

Boken behandlar vad detta innebär av hänsyn och anpassning i olika delar av verksamheten, särskilt med avseende till

 • Ålder
 • Kön/könsidentitet och sexuell läggning
 • Etnisk tillhörighet
 • Funktionshinder
 • Religion

De olika aspekter av verksamheten som behandlas är

 • Träning
 • Seder och etikett
 • Klädsel
 • Faciliteter
 • Tävling
 • Träning utomlands

 

Boken innehåller även:

 • SB&K:s etiska normer i stadgarna
 • RF:s idéprogram Idrotten vill
 • FN:s Barnkonvention
 • Diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen

Föreningens första plikt

Det är mycket att tänka på i dessa frågor. Här är sista kapitlet i Öppen mångfald, som betonar vad som är allra viktigast i föreningarnas vardagliga arbete och en god metod för att värna om förbundets målsättning:

Dialog
Dessa rekommendationer är omfattande och i många fall långt ifrån okomplicerade. Därför kan de vara svåra för en förening att efterleva i varje detalj och med stor medvetenhet. Det har SB&K förståelse för och det torde även föreningens medlemmar ha klart för sig.

Det finns en metod med vilken de allra flesta av ovanstående omständigheter hanteras allra bäst: dialog. Om föreningen tar som princip att alltid behandla dessa frågor i lyhörd och respektfull dialog med medlemmarna, bör det mesta kunna lösas smidigt och tillfredsställande. Vad gäller barn bör denna dialog även inkludera föräldrarna eller andra vårdnadshavare.

Detsamma gäller för personer som ännu inte är medlemmar i föreningen men visar ett intresse för att deltaga i verksamheten. Föreningen bör redan vid första kontakten på ett tillmötesgående sätt redogöra för sin inställning i dessa frågor och förklara orsakerna.

Det räcker inte att bara hänvisa till de regler som föreningens medlemmar har att följa. Dessa behöver förklaras på ett sätt som är begripligt för både medlemmar och personer som tar sin första kontakt med föreningen. De har också rätt att förvänta sig att föreningen lyssnar förutsättningslöst på deras synpunkter och är öppen för en dialog om huruvida det finns alternativa lösningar.

Sådana samtal är demokrati i praktiken, som skapar förståelse. Det är just i den förutsättningslösa dialogen som oanade lösningar dyker upp, så att föreningen kan fortsätta vara öppen för mångfald med ömsesidig respekt och under säkra former.

För frågor om de aspekter som behandlas häri kan underförbund, distrikt och föreningar vända sig till vårt förbundskansli. Mer information om idrottsrörelsens syn på dessa och liknande frågor finns bland annat i Riksidrottsförbundets vison och värdegrund Idrotten vill. För barns rättigheter, se FN:s Barnkonvention. Se även FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Remisser

Öppen mångfald har utarbetats av SB&K:s förbundsstyrelse och skickats på remiss till samtliga underförbund, SB&K:s juridiska nämnd (disciplinnämnden), RF, Setterwalls Advokatbyrå,  samt följande organisationer:

 • Barnombudsmannen
 • DHR
 • Diskrimineringsombudsmannen
 • Islamiska förbundet
 • JK
 • JO
 • Judiska Centralrådet
 • Katolska kyrkan
 • Pingströrelsen
 • RFSL
 • RFSU
 • SOKU, Syrisk-ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund
 • Svenska Kyrkan
 • Sveriges Muslimska råd

Inkomna remissvar har vägts in i dokumentets slutliga version.

3
5
6