IdrottOnline

RF har ett administrativt verktyg som heter IdrottOnline. Där har varje idrottsförening sin egen IdrottOnline-sida, som används för att redovisa uppgifter om klubben samt söka olika stöd och bidrag.

Föreningar som är med i RF, alltså även alla klubbar i SB&K, kan skapa egna sidor på IdrottOnline. Där redovisar de sina medlemmar, antal LOK-stödsaktiviteter och utbildningstimmar. Dessutom är det där de söker bidrag från Idrottslyftet, med mera.

IdrottOnline är så utformat att föreningarna ska kunna sköta en stor del av sin administration via denna service.

Här är IdrottOnline:

IdrottOnline.se

IdrottOnline finns även på YouTube, med ett antal videoklipp som beskriver hur systemet fungerar, hur klubben ansluter sig och loggar in, redovisar sina medlemmar och sin verksamhet, söker olika bidrag, osv. Här är det:

IdrottOnline på YouTube

Här är IdrottOnline:

IdrottOnline.se

IdrottOnline finns även på YouTube, med ett antal videoklipp som beskriver hur systemet fungerar, hur klubben ansluter sig och loggar in, redovisar sina medlemmar och sin verksamhet, söker olika bidrag, osv. Här är det:

IdrottOnline på YouTube

Personuppgifter

Sverige har en personuppgiftslag som reglerar hur uppgifter om privatpersoner får registreras och användas. Myndigheten som övervakar detta är Datainspektionen. Den har år 2014 beslutat att inte godtaga att fullständiga personnummer krävs i IdrottOnline. Här är Datainspektionens beslut:

Datainspektionens beslut om IdrottOnline

Detta har RF överklagat till Förvaltningsrätten och sedan till Kammarrätten, som båda avslog RF:s överklagan. Här är Kammarrättens dom från den 11 mars 2016:

Kammarrättens dom om IdrottOnline

Ändå fortsätter IdrottOnline att kräva fullständiga personnummer för klubbarnas medlemmar, och underlåter att meddela dessa domslut på sin webbsida om saken, där de i stället säger: “Till dess att frågan är definitivt avgjord kommer RF därför inte att göra några förändringar i gällande LOK-stödsregler.” (källa)

Det betyder förmodligen att RF ämnar överklaga till nästa instans, som är den sista: Högsta förvaltningsdomstolen.

RF menar att det är föreningarnas sak att inhämta samtycke från sina medlemmar om användningen av personnummer i IdrottOnline, trots att Datainspektionen har underkänt RF:s behov och användning av personnumren – och trots att det inte är föreningarna som har den absoluta kontrollen över hur personuppgifterna skyddas respektive används i IdrottOnline.

Hur föreningar drabbas som väljer att följa Datinspektionens, Förvaltningsrättens och Kammarrättens beslut, genom att inte registrera personnummer på sina medlemmar i IdrottOnline, är idag oklart. RF syns stå fast vid att det kan innebära att föreningen går miste om t.ex. LOK-stödet eller del därav.

Datainspektionen har hur som helst slagit fast att ansvaret inför lagen för personuppgifterna i IdrottOnline ligger på RF och inte på de enskilda föreningarna.

3
5
6