Projektstöd IF

Syfte och mål

Syftet är att skapa förutsättningar för Idrottsföreningen (IF) att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Riksidrottsförbundets Strategi 2025.

Målsättningen är en idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett förutsättningar och ambition med sitt idrottande.

Ansökan

Ansökningsperioden avslutas 15 februari 2023.

Ansökan gör ni via er IdrottOnline-sida under fliken Idrottsmedel. För att ansöka om Projektstöd IF ska ni välja period Projektstöd IF B&U 2022/2023 samt den projektkategori som ansökan avser.

För att kunna få ett Projektstöd IF måste föreningen:

 • Ha ett organisationsnummer från Skatteverket.
 • Ha ett eget plusgiro- eller bankgirokonto.
 • Ha ordförande och kassör registrerade på er IdrottOnline-sida.
 • Söka LOK-stöd eller på annat sätt kunna bevisa att föreningen bedriver verksamhet för åldrarna 7 till 25 år.

Fördelningen av Projektstöd IF görs i en bedömning där samtliga inkomna ansökningar vägs in. I möjligaste mån sker ingen minskning av ansökt belopp när bidrag beviljas. Vår ambition är att ge besked om Projektstöd IF innan mars månads slut.

En förening kan söka ett eller flera projektstöd. Vid ansökan om flera projektstöd ska enskild ansökan för respektive projektstöd skickas in.

Förening som inte återrapporterar eller inte förbrukar bidraget är återbetalningsskyldig. Bidraget ska vara förbrukat före 2023 års utgång.

Foto: Anders Forngren/Bildbyrån.

Utvecklingsprojekt (upp till 150 000 kronor)

Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Vi vill skapa trygg och hållbar budo och kampsport där alla barn och ungdomar får plats att medverka utifrån sina villkor och där fler får ta del av positiva idrottsupplevelser över tid.

Projektstödet ska bidra till att säkerställa att föreningsmiljöer för barn och ungdomar 7–25 år ska vara trygga och hållbara och fokusera på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga resultat.

Projektmedel beviljas för:

 • Att utveckla föreningsmiljön så att den är trygg för barn och ungdomar
 • Att utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen.
 • Att köpa in material eller anpassa idrottsytor efter målgrupp med syfte att förändra den idrottsliga verksamheten.

Inkludering av underrepresenterade grupper

Projektstödet ska användas för att bidra till att barn- och ungdomsidrotten blir mer jämlik genom att skapa möjlighet för underrepresenterade grupper att delta, leda och påverka sin idrott.

Det innebär insatser för att ta bort olika former av hinder för delaktighet och insatser för att göra barn- och ungdomsidrotten mer självklar och välkomnande för de som idag inte är en del eller avviker mot idrottens normer.

Projektmedel beviljas för:

 • Att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar
 • Att göra rekryteringsinsatser som riktar sig till underrepresenterade grupper
 • Att höja ledares kunskap om hur idrottens normer påverkar individer och grupper
 • Att säkerställa att föreningen har inkluderande träning- och tävlingsformer

Kompetenshöja föreningen (upp till 30 000 kronor)

Tränarutbildningar

Vi vill att aktivitetsledare har tillgång till utbildning för att utveckla kompetenser som behövs för att bedriva den idrottsliga verksamheten i linje med aktuell forskning, anvisningar, policyer och riktlinjer.

Definitionen av aktivitetsledare är en ledare som planerar och genomför den idrottsliga verksamheten för barn och ungdomar.

Projektmedel beviljas för idrottsspecifika tränarutbildningar arrangerade av:

 • Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K).
 • Respektive underförbund (UF).

MotoriQ – Kampsportsskolan

Kampsportsskolan ska erbjuda nyfikna ledare en inspirerande verktygslåda. Kampsportsskolan utgår ifrån Physical literacy samt förhållandet mellan kampsport och bråklek.

Syftet med Kampsportsskolan är att sänka tröskeln till kampsportens värld och ge fler chansen att lära sig kämpa mot varandra på ett lekfullt sätt. Projektstödet ska användas till genomförandet av Kampsportsskolan. Projektet innefattar ledarutbildning och genomförande av Kampsportsskolan.

Projektmedel beviljas för:

 • Utbildningskostnad.
 • Lokalhyra.
 • Marknadsföring.
 • Ledarförsörjning.

Avgränsningar

Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet.

Följande avgränsningar gäller för projektstödet inom båda sökbara områden:

Läger
Projektmedel får inte beviljas för att bekosta läger då det är att betrakta som ordinarie verksamhet

Material
Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet.

Individuella kostnader
Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter.

Kontakt

Har ni frågor eller funderingar kring Projektstöd IF kan ni kontakta SB&K:s verksamhetsledare:

Magnus Ledin
08-705 15 73
ledin@budo.se

51
43
52