Stadgar

Stadgar kan beskrivas som föreningens regler och ramverk. Som föreningens högst beslutande organ är det förbundsstämman/årsmötet som kan välja att anta och förändra stadgarna.

Svenska Budo & Kampsportsförbundets stadgar

Dessa stadgar är senast reviderade vid förbundsstämman 2023-03-25.

I stadgarna hänvisas till Riksidrottsförbundets stadgar samt till Riksidrottsförbundets normalstadgar för förening. Dessa är länkade nedan.

» SB&K:s stadgar

Idrottsrörelsens styrande dokument

På Riksidrottsförbundets hemsida finns de styrande dokument och planer som idrottsrörelsens och RF:s verksamhet vilar på. Allting utgår från en gemensam verksamhetsidé, vision och värdegrund som står i RF:s stadgar, beslutade av RF:s stämma.

» Riksidrottsförbundets stadgar m.m.

Normalstadgar för förening

En stadgemall är i sig inga stadgar utan ska ses som ett underlag för upprättande av föreningarnas egna stadgar. Nya idrottsföreningar som bildas liksom gamla föreningar som ska göra en stadgeöversyn kan använda stadgemallen som utgångspunkt för framtagandet av föreningens egna stadgar.

» RF:s stadgemall för idrottsförening m.m.

 

0
0
0