Föreningslära

Ordlista: Föreningsdemokratiska

En förteckning över viktiga termer när det gäller föreningar, förbund och deras verksamheter.

» Läs mer

Vad är en förening?

En förening består av personer som delar ett intresse, till exempel en idrott, och som kommit överens om att tillsammans verka för eller utöva den idrotten ihop.

Om man vill registrera sin förening, för att till exempel kunna söka medlemskap i Svenska Budo & Kampsportsförbundet, behöver man ha ett bildande möte där man bestämmer föreningens namn, stadgar och styrelse.  

Vad är föreningslära?

Föreningslära är ett samlingsnamn för allt som har med en förening att göra. Hur en förening fungerar, är organiserad och styrs är exempel på föreningslära. Även kunskap om vad till exempel en kassör gör och hur en valberedning arbetar är exempel på föreningsläraTill föreningslära brukar man också räkna föreningsrätt och föreningsjuridik. 

Vad är föreningsdemokrati?

Föreningsdemokrati beskriver den demokrati som finns inom en förening samt hur den utövas. Med föreningsdemokrati menas att makten ligger hos föreningens medlemmar, som med rösträtt fattar beslut om föreningens verksamhet.

Motsatsen till demokrati är diktatur. I en diktatur bestämmer bara en person. 

Att vara föreningsmedlem

Att vara föreningsmedlem innebär att du är en medlem i en grupp, ett sällskap eller en sammanslutning av personer som gått ihop för att ni har ett gemensamt intresse, till exempel aikido. Eftersom en förening styrs genom demokrati innebär det att du som medlem har rätt till information och träffar som föreningen anordnar, exempelvis träningstillfällen, årsmötet och andra föreningsträffar.

Observera att föreningsträffar inte bara behöver vara träningar, tävlingar eller utbildningar det kan även vara andra sammankomster där medlemmarna träffas och gör aktiviteter ihop, t.ex. föreningsdagar med korvgrillning eller älvstädning. Det innebär att du kan vara medlem i en förening utan att för den sakens skull utöva idrotten som föreningen bedriver. Det är därför också viktigt att känna till att träningsavgift är en annan avgift än medlemsavgift. Träningsavgift är den avgift du betalar för att delta på träningarna. Mer om medlems- och träningsavgifter kan du läsa om här.

Som medlem har du också rätt att tycka till och påverka föreningens verksamhet, till exempel på föreningens årsmöte där medlemmarna bestämmer om föreningens verksamhet och utveckling. Du har även en skyldighet som medlem att följa föreningens stadgar och verka för föreningens ändamål. För att veta som gäller i din förening kan du kolla i föreningens stadgar, där ska medlemskapet stå beskrivet.

Om du vill bli medlem i en förening kan du också kolla i den föreningens stadgar, där ska det stå hur du gör för att bli medlem. Vanligt är att man för att bli medlem betalar en medlemsavgift, som går till föreningen och gör att du är försäkrad när du deltar i föreningens aktiviteter.

Vill du lära dig mer om föreningslivet eller utbilda dig inom ett särskilt område inom föreningsidrott erbjuder RF-SISU olika utbildningar.

Vi på SB&K har också en inspelad föreläsning om medlemskap, dess rättigheter och skyldigheter, om du vill lära dig mer.

Att vara ledare

Att vara ledare i en förening innebär att man fått ett förtroendeuppdrag, det vill säga att du har medlemmarnas förtroende att leda delar av föreningens verksamhet.

Att vara ledare kan betyda och innebära oliksaker för olika personer, men betyder alltid att du är i kontakt med andra människor. Kanske ska du lära dem en särskild idrott eller stötta tränare i föreningen eller vara en person som andra medlemmar kan se upp till och komma till för hjälpKanske gör du samtliga av dessa saker i ditt ledaruppdrag. 

SB&K anordnar tränarutbildningar i Steg 1, Steg 2 och Steg 3. Aktuellt kursutbud finns på vår hemsida under FörbundUtbildning.

RF-SISU har flera olika utbildningar för ledare inom idrottsföreningar, exempelvis en introduktionsutbildning för föreningsledare. Du kan även söka efter andra ledarutbildningar hos SISU Idrottsutbildarna.

Att arbeta som styrelse

Styrelsen är en förtroendevald arbetsgrupp. Styrelsens uppgifter är att ansvara för, förvalta och arbeta för att verkställa de beslut som medlemmarna beslutade om på årsmötet.

Om du som styrelsemedlem och förtroendevald vill lära dig mer om ditt uppdrag erbjuder RF-SISU en introduktionsutbildning för föreningsledare.

Du kan även söka efter andra utbildningar, om du till exempel vill lära dig mer om ordförande- eller kassörrollen, hos SISU Idrottsutbildarna.

Att arbeta som valberedning

Valberedningen är en förtroendevald arbetsgrupp. Arbetsgruppens uppgift är att ge förslag på nya förtroendevalda till styrelsen.

För att valberedningen ska kunna genomföra sitt uppdrag behöver de veta vilka uppdrag inom styrelsen som ska tillsättas samt vad föreningen planerar att genomföra för aktiviteter det eller de kommande åren. Därefter kan valberedningen intervjua medlemmar som matchar uppdragsbeskrivningen för styrelseuppdragen.

Om du som medlem i valberedningen och förtroendevald vill lära dig mer om ditt uppdrag erbjuder RF-SISU en introduktionsutbildning för föreningsledare.

Du kan även söka efter andra utbildningar hos SISU Idrottsutbildarna.

Att skriva en proposition

Styrelsen får lämna förslag på ärenden som ska behandlas av årsmötet. Det kan vara förslag på en ändring av stadgarna, inval av en ny idrott eller något annat som de tycker att föreningen eller förbundet ska göra eller prioritera framöver. Ett förslag från styrelsen kallas proposition.

För att lättare förstå innehållet och besluta i ärendet underlättar det om propositionen följer ett visst upplägg. Mallen kan därför vara ett stöd och fungera vägledande i arbetet med att skriva propositioner. Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per proposition och skriv tydliga att-satser.

» Propositionsmall

Att skriva en motion

En motion är ett förslag på ett ärende som man önskar att årsmötet behandlar. Det kan t ex handla om förslag till en ändring av stadgarna, inval av en ny idrott eller något annat du som medlem tycker att föreningen eller förbundet ska göra eller prioritera. Alla som är medlemmar har rätt att skriva en motion.

För att lättare förstå innehållet och besluta i ärendet underlättar det om motionen följer ett visst upplägg. Mallen kan därför vara ett stöd och fungera vägledande i arbetet med att skriva motioner. Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion och skriv tydliga att-satser.

» Motionsmall

Vad är stadgar?

Stadgarna är ungefär som föreningens lagbok eller regelverk. Det är i stadgarna som föreningens ändamål, alltså varför den finns till och hur den ska styras står skrivet. Alltifrån vilken verksamhet föreningen ska göra, till exempel kickboxning, och hur beslut fattas, till exempel hur årsmötet ska gå till, ska stå i stadgarna.

Det är stadgarna som föreningen och alla dess medlemmar behöver följa. Om man vill göra en ändring av stadgarna, kanske ta bort eller lägga till något, gör medlemmarna det genom en omröstning på årsmötet. En ändring av stadgarna kräver att styrelsen lägger fram en proposition eller medlemmarna en motion till årsmötet, som man sedan röstar om. För ändring av stadgarna krävs som minst 2/3 av antalet angivna rösterna för att ändringen/beslutet ska godkännas.

Om du vill lära dig mer om stadgar kan du kontakta föreningens idrottskontakt hos det RF-SISU-distrikt föreningen tillhör. Du kan även söka efter passande utbildningar hos SISU Idrottsutbildarna.

2
8
10