Demokratidrott

Projektet syftar till att se över och utveckla föreningsläran och föreningsdemokratin inom förbunden, föreningarna och bland dess medlemmar. SB&K vill med projektet försöka göra det föreningsdemokratiska arbetet hos föreningarna enklare och mer lättillgängligt. Förhoppningen är att fler ska känna sig mer inkluderade och i högre utsträckning vilja delta i den demokratiska föreningen. 

Projektbeskrivning

Demokratidrott är ett projekt som sträcker sig från den 1 mars till 31 december 2021 och syftar till att via förenklande former upprätthålla den demokratiska föreningen samt tillgängliggöra föreningens demokratiska processer. Målen med projektet är att värna om föreningsdemokratins fundament och samtidigt göra demokratin mer begriplig och lättillgänglig. Projektet finansieras genom projektstöd från Riksidrottsförbundet.

Vad är föreningsdemokrati?

Föreningsdemokrati beskriver den demokrati som finns inom en förening samt hur den utövas. Med föreningsdemokrati menas att makten ligger hos föreningens medlemmar, som med rösträtt fattar beslut om föreningens verksamhet.

Vad är föreningslära?

Föreningslära är ett samlingsnamn för allt som har med en förening att göra. Hur en förening fungerar, är organiserad och styrs är exempel på föreningslära. Dit brukar man även räkna föreningskunskap, föreningsrätt och föreningsjuridik. 

Referensgruppen

Projektledare för Demokratidrott är Astrid Hultin Svensk.

Referensgruppen är ett slags bollplank för projektledaren att stämma av idéer och tankar med. Genom att ha representanter från olika delar av förbundets verksamheter är tanken att dessa personer med sina kompetenser och erfarenheter ska göra  att arbetet blir så bra och genomtänkt som möjligt och förankrat i verksamheten. 

Referensgruppen och projektledaren kommer arbeta kontinuerligt tillsammans genom en löpande dialog. Referensgruppens sammansättning kommer att presenteras längre fram.

Pågående arbete

Kartläggning
Utvärdering av årets årsmöten har genomförts. 172 personer har svarat på enkäten som gick ut till de 339 personer som hade registrerat en anmälan till något av förbundets årsmöten i mars. Utvärderingen är ett steg i projektets kartläggning av föreningsdemokratin inom förbundet.

Information om utbildningar
Samtliga idrottsföreningar, underförbund och distrikt inom SB&K har kontaktats med guidning gällande relevanta kurser hos SISU Idrottsutbildarna.

Kontakt med andra specialidrottsförbund
Projektledaren Astrid har kontakt med andra SF som blivit beviljade liknande projektstöd. Bland annat deltog hon i april i den digitala nätverksträffen Projektstöd: Attraktiva former för engagemang, medlemskap och demokratiska processer anordnad av RF/SISU. Omkring 10 personer deltog i träffen som främst handlade om att få inblick i varandras projekt och möjlighet att utbyta erfarenheter och frågor. Ett kul och inspirerande möte med intressanta diskussioner!

Material och verktyg

Taktiksnack
RF/SISU har tagit fram boken #Taktiksnack för dig som sitter i styrelsen i en idrottsförening. Den innehåller kunskap och tips om hur ni kan jobba med viktiga föreningsfrågor i ett modernt samhälle.
» Mer information

Introduktionsutbildning för föreningsledare
Utbildningen innehåller inspiration, information, konkreta verktyg och tips. Allt som behövs för att du ska kunna delta i skapandet av en levande förening med den aktivas bästa i fokus. Introduktionsutbildningen kan du genomföra själv eller tillsammans med andra. Den passar alla oavsett vilken nivå, idrott eller vilka åldrar som finns i just din förening.
» Mer information

Kontakt

Projektledare Astrid Hultin Svensk
astrid@budo.se

Foto

Ola Westerberg
Bildbyrån

0
0
0