Demokratidrott

Projektet syftar till att se över och utveckla föreningsläran och föreningsdemokratin inom förbunden, föreningarna och bland dess medlemmar. SB&K vill med projektet försöka göra det föreningsdemokratiska arbetet hos föreningarna enklare och mer lättillgängligt. Förhoppningen är att fler ska känna sig mer inkluderade och i högre utsträckning vilja delta i den demokratiska föreningen. 

Projektbeskrivning

Demokratidrott är ett projekt som sträcker sig från den 1 mars till 31 december 2021 och syftar till att via förenklande former upprätthålla den demokratiska föreningen samt tillgängliggöra föreningens demokratiska processer. Målen med projektet är att värna om föreningsdemokratins fundament och samtidigt göra demokratin mer begriplig och lättillgänglig. Projektet finansieras genom projektstöd från Riksidrottsförbundet.

Vad är föreningsdemokrati?

Föreningsdemokrati beskriver den demokrati som finns inom en förening samt hur den utövas. Med föreningsdemokrati menas att makten ligger hos föreningens medlemmar, som med rösträtt fattar beslut om föreningens verksamhet.

Vad är föreningslära?

Föreningslära är ett samlingsnamn för allt som har med en förening att göra. Hur en förening fungerar, är organiserad och styrs är exempel på föreningslära. Dit brukar man även räkna föreningskunskap, föreningsrätt och föreningsjuridik. 

Referensgruppen

Projektledare för Demokratidrott är Astrid Hultin Svensk.

Referensgruppen är ett slags bollplank för projektledaren att stämma av idéer och tankar med. Genom att ha representanter från olika delar av förbundets verksamheter är tanken att dessa personer med sina kompetenser och erfarenheter ska göra  att arbetet blir så bra och genomtänkt som möjligt och förankrat i verksamheten. 

Referensgruppens sammansättning:
Astrid Hultin Svensk, projektledare
Mats Lilja
Elin Bladh
Roger Nissilä
Lena Olsson
Maria Ahlström
Magnus Larsson
Sara Khan
Busra Gulsen

Pågående arbete

Möte med medlemmar
Under oktober har projektledaren Astrid besökt både Muaythaiförbundets ungdomsläger samt SB&K:s tränarutbildningar på Bosön. Detta för att få träffa förbundets medlemmar och berätta om Demokratidrott och den ungdomspanel som projektet har för avsikt att starta upp.

Djupintervjuer
Just nu genomförs intervjuer med idrottsföreningar, underförbund och distriktsförbund. Även förbundsstyrelsen har intervjuats.

Kartläggning
Tre olika enkäter som bland annat berör ämnena föreningsdemokrati och föreningslära har skickats ut. En av enkäterna riktar sig till samtliga föreningsmedlemmar inom SB&K, den andra till underförbunden och den tredje till distriktsförbunden. Mer information om enkäterna samt hur du kan ta del av dem finner ni här.

Utvärdering av årsmöten
172 personer svarade på enkäten som gick ut till de 339 personer som hade registrerat en anmälan till något av förbundets årsmöten i mars 2021. Utvärderingen är ett steg i projektets kartläggning av föreningsdemokratin inom förbundet.

Information om utbildningar
Samtliga idrottsföreningar, underförbund och distrikt inom SB&K har kontaktats med guidning gällande relevanta kurser hos SISU Idrottsutbildarna.

Kontakt med RF-SISU och andra specialidrottsförbund
Projektledaren Astrid deltar löpande på olika digitala mötesplatser och samverkansträffar via RF-SISU. Bland annat deltog hon i april i den digitala nätverksträffen Projektstöd: Attraktiva former för engagemang, medlemskap och demokratiska processer och i juni på Digital Mötesplats Inkludering.

Material och verktyg

Taktiksnack
RF/SISU har tagit fram boken #Taktiksnack för dig som sitter i styrelsen i en idrottsförening. Den innehåller kunskap och tips om hur ni kan jobba med viktiga föreningsfrågor i ett modernt samhälle.
» Mer information

Introduktionsutbildning för föreningsledare
Utbildningen innehåller inspiration, information, konkreta verktyg och tips. Allt som behövs för att du ska kunna delta i skapandet av en levande förening med den aktivas bästa i fokus. Introduktionsutbildningen kan du genomföra själv eller tillsammans med andra. Den passar alla oavsett vilken nivå, idrott eller vilka åldrar som finns i just din förening.
» Mer information

Kontakt

Projektledare Astrid Hultin Svensk
astrid@budo.se

Foto

Ola Westerberg
Bildbyrån

6
3
3