50/50. På riktigt.

För första gången i sin drygt 60-åriga historia gjorde SB&K en större jämställdhetssatsning. Projektet syftade till att kartlägga, analysera och påverka strukturer och normer inom förbundet.

Projektbeskrivning

50/50. På riktigt. var ett projekt som sträckte sig från den 1 januari 2020 till den 30 juni 2021 och syftade till att kartlägga, analysera och påverka strukturer och normer inom verksamheten. Den långsiktiga målsättningen är att skapa en verksamhet som erbjuder män och kvinnor, pojkar och flickor samma möjligheter och förutsättningar att utöva sin kampsport.

Satsningen möjliggjordes genom medel från Riksidrottsförbundets Projektstöd SF Jämställdhet.

Arbetsgruppen

Projektledare för 50/50. På riktigt. var Sara Wiggberg. För att få mesta möjliga förankring och långsiktighet i projektet fanns även en arbetsgrupp som representerade olika delar av förbundet. Jämställdhetsprojekt tenderar att stanna vid just projekt och tillfälliga uppgångar eller lösningar och därför var det av största vikt att skapa förutsättningar för att arbetet kan leva vidare även efter juni 2021.

Arbetsgruppen bestod av:

  • Sara Wiggberg, projektledare
  • Musse Hasselvall, förbundsstyrelsen
  • Jenny Lagerqvist, Aikidoförbundet
  • Cecilia Ralfe-Stelander, Aikidoförbundet
  • Annie Bondefelt, kommunikatör SB&K (t o m 14 okt 2020)
  • Mats Lilja, kommunikatör SB&K (fr o m 15 okt 2020)

Arbetet var kontinuerligt och aktivt med cirka 1−2 möten/månad och olika personliga uppdrag för medlemmarna.

Kartläggning

Under 2020 genomfördes för första gången en jämställdhetskartläggning i SB&K: Jämställdhetskartläggning Svenska Budo & Kampsportsförbundet – är vi redan jämställda?. Detta för att analysera hur jämställd förbundets verksamhet är och syna vilka normer som ligger till grund för den verksamhet som bedrivs.

SB&K är ett förbund som präglas av sina 18 underförbund och deras olika utveckling, behov och idrotter (de 17 underförbund som fanns fram till 2020 ingår i kartläggningen). Flertalet samtränar på olika sätt, genom att medlemmar i olika åldrar och kön tränar sida vid sida – något som fortfarande är ovanligt inom många idrotter. Gör detta att verksamheten är mer jämställd?

Hur upplever föreningar och medlemmar själva jämställdhet, vad brottas man med och hur jobbar man med frågan idag? Och finns det förbättringsområden? Detta är frågor som har varit centrala i den kartläggning som genomförts och som kan läsas i sin helhet här:

Jämställdhetskartläggning Svenska Budo & Kampsportsförbundet
– är vi redan jämställda?

Att vi som förbund ska vara jämställda är en självklarhet. Men det är inte alltid en självklarhet hur det ska ske. Genom denna kartläggning hoppas vi ge oss själva de förutsättningar som krävs för att faktiskt sätta igång med ett framgångsrikt och relevant jämställdhetsarbete.

Mona Lundkvist
Generalsekreterare SB&K

Idrottens jämställdhetsarbete

Svensk idrott bedriver ett stort utvecklingsarbete sedan några år, Strategi 2025. Målet är att till år 2025 bland annat vara en jämställd verksamhet, definierad som att ettdera könet är representerat med minst 40%. För att SB&K ska vara en del av detta arbete och kunna uppfylla de mål som ställs centralt från idrotten är 50/50. På riktigt. ett viktigt steg på vägen. 

RF-stämman beslutade i maj 2017 om en ändring av RF:s stadgar som reglerar könssammansättningen i specialidrottsförbundens styrelser och valberedningar (vilket även gäller underförbunden). Ändringen gäller 11 kap. 4 § 4. 

Från och med den 1 juni 2021 gäller denna reglering:

SF ska i sina stadgar föreskriva att styrelser och valberedningar ska bestå av kvinnor och män, att ettdera könet ska vara representerat med minst 40 procent av övriga ledamöter i styrelser, och med hälften av övriga ledamöter i valberedningar samt att i normalstadgar för SDF föreskriva att styrelser och valberedningar ska bestå av kvinnor och män.

Mer information finns i denna publikation (styrelsers sammansättning behandlas under punkt 2):
» Frågor och svar – stadgeändring gällande könssammansättning i specialidrottsförbund

Dessa bestämmelser återspeglas också i Svenska Budo & Kampsportsförbundets stadgar.

Det känns självklart att vara en del av idrottsrörelsens stora arbete mot Strategi 2025. Att vårt förbund ska vara ett av de som visar vägen kring jämställdhet ger viktiga signaler om frågans vikt och pushar oss själva att ta tag i de utmaningar vi har. Som ordförande ser jag fram emot att leda styrelsen och verksamheten framåt i frågan.

Fredrik Gundmark
Förbundsordförande SB&K

Begrepp

Jämställdhetsarbete innebär ofta olika begrepp som kan vara bra att känna till.

Här har vi listat några som är centrala och kan bidra till att öka förståelsen för frågan:

Jämställdhet
Kvinnor och män, de två juridiska könen i Sverige, ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

Jämlikhet
Alla individers lika värde. I politiska sammanhang avser termen ibland även individernas lika inflytande. Jämlikhet betyder att alla människor har samma värde och ska behandlas likvärdigt.

Detta oavsett de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder.

Kvotering 
En särbehandling som innebär att en andel av positionerna på till exempel en arbetsplats eller i en styrelse reserveras för en speciell grupp. Begreppet syftar framför allt på kvotering grundad på egenskaper som kön, hudfärg, etnicitet eller sexualitet.

Måttfull kvotering eller positiv särbehandling innebär att av två sökande med samma meriter väljs den sökande som är underrepresenterad.

 

Inkludering 
Att alla ges möjlighet att delta på bra villkor utifrån sina egna förutsättningar. Ett förhållningssätt som bygger på nyfikenhet och intresse för andra och nya lösningar.

Transperson 
Ordet trans är latin för ”överskridande”. En transperson är en person som inte alls eller delvis inte identifierar sig med det kön en har fått tilldelat vid födseln. Transperson är ett paraplybegrepp med många undergrupper och det går att vara transperson på många olika sätt. Begreppet rör könsidentitet och könsuttryck och har ingenting med sexuell läggning att göra.

Icke-binär 
Beskrivning av personer som varken identifierar sig som man eller kvinna, eller ibland både och, eller inget kön alls. Ordet kan betyda olika saker för olika personer.

Norm 
Oskrivna regler och idéer som bestämmer vad som anses normalt och hur en person ska vara för att passa in. Normer fördelar makt i ett rum och förändras över tid.

Kultur 
Begreppet handlar i detta sammanhang om de vanor, värderingar, oskrivna regler och den stämning som råder inom SB&K. Ibland talar en om att ”det sitter i väggarna”.

Utbildningskit

Är ni en förening, ett distrikt, ett underförbund eller en valberedning som vill arbeta mer med jämställdhet? Vi har sammanställt några tips och förslag på hur ni kan starta arbetet inom just er organisation.

Dessa är uppdelade utifrån om ni representerar en idrottsförening (både grundläggande och mer djupgående), ett underförbund/distriktsförbund eller en valberedning.

» Läs mer

Enkätmall

Ett viktigt steg när man genomför jämställdhetsarbete inom en organisation är att göra en kartläggning över hur det ser ut i verksamheten idag.

Vi har listat några förslag på hur en enkät med frågor kring jämställdhet kan utformas för att skicka ut till medlemmar i förening eller förbund. Enkätförslaget ska ses som stöd och inspiration, ändra gärna och anpassa underlaget så att det passar just er verksamhet.

» Läs mer

Kontakt

Projektledare Sara Wiggberg
jamstalldhet@budo.se

Foto

Mathias Bergeld, Bildbyrån
Träning med Göteborgs Karate Kai 2020.

5
13
16