Medaljarkiv

 • 2018
 • Viktoria Hansson, EM, BJJ
 • 2018
 • Nicholas Sjögren, EM, BJJ
 • 2018
 • Kerstin Nylander, EM, BJJ
 • 2018
 • Jennifer Granelius, EM, BJJ
 • 2018
 • Neda Khezerian, EM, BJJ
 • 2018
 • Tove Kärki, EM, BJJ
 • 2018
 • Johanna Sand, EM, BJJ
 • 2018
 • Cemîl Karahan, EM, BJJ
 • 2018
 • Cemîl Karahan, EM, BJJ
 • 2018
 • Eina Moestam, EM, BJJ
 • 2017
 • Jens Nykvist, Veteran-VM, kempo
 • 2017
 • Elin Öberg, VM, wushu
 • 2017
 • Ali Hayder, U22-EM, kyokushin
 • 2017
 • Milad Samizade, U22-EM, kyokushin
 • 2017
 • Ki Pasanen, U16-EM, kyokushin
 • 2017
 • Rasmus Bergström, U22-EM, kyokushin
 • 2017
 • Lisa Linder, Junior-EM, kyokushin
 • 2017
 • Sara Hägge, EM i kyokushin
 • 2017
 • Sida Yin, EM i jodo
 • 2017
 • Laget, EM i jodo
3
3
4