Dags att ansöka om Idrottslyftspengar

Denna gång gäller Idrottslyftet 2012 och SB&K har cirka 2,6 miljoner kronor att fördela till föreningarna. Ansökan gör ni via er IdrottOnlinesida senast den 15 februari 2012. Besked ges före mars månads utgång till den e-postadress som angivits i ansökan.

13 januari 2012  |  Jonathan Broberg

Denna gång gäller Idrottslyftet 2012 och SB&K har cirka 2,6 miljoner kronor att fördela till föreningarna. Ansökan gör ni via er IdrottOnlinesida senast den 15 februari 2012. Besked ges före mars månads utgång till den e-postadress som angivits i ansökan.
 
Utbetalning av beviljade bidrag görs enligt RF-beslut endast via IdrottOnline. Mer om IdrottOnline för föreningarna här:
http://www1.idrottonline.se/default.aspx?id=187

För att kunna skicka iväg er idrottslyftsansökan måste ni ha registrerat föreningens ordförande och kassör på er IdrottOnlinesida.

Ni måste ha ett organisationsnummer från Skatteverket för att kunna få Idrottslyftsbidrag. Ansök om organisationsnummer på http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/blanketter/info/8400.4.39f16f103821c58f680007104.html

Fördelningen av Idrottslyftet görs i en bedömning där samtliga inkomna ansökningar vägs in. Det betyder att en förening kan beviljas ett, flera eller inga bidrag. I möjligaste mån sker ingen minskning av ansökt belopp när bidrag beviljas.

SB&K kommer skicka ut ett meddelande om redovisning i början av 2013 (till samma e-postadress som angivits i ansökan). Förening som inte rapporterar eller inte förbrukar bidraget är återbetalningsskyldig. Bidraget ska helst vara förbrukat före 2012 års utgång.

Det finns fyra olika bidrag att söka: Utbildning – Utrustning – Uppsökande – Utveckling. De har olika minimi- och maximibelopp. Föreningen kan söka ett eller flera av bidragen.

Vi ser gärna att ni som förening funderar på vilka projekt som ger er bäst effekt. Utbildningsbidraget är ett fast belopp på 10 000 kronor och Utrustningsbidraget är ett fast belopp på 20 000 kronor medan de två övriga bidragen blott har olika minimi- och maximibelopp. För dem behöver ansökan även innefatta en budget.

Regeringen har uttryckt önskemål om vissa prioriteringar:
”Folkhälsomålen ska vara det centrala i fördelningen av Idrottslyftets medel. Den fortsatta satsningen bör ha en ännu närmare koppling till skolans arbete för att främja fysisk aktivitet och goda motionsvanor. Satsningen bör breddas till att även stödja andra typer av motionsaktiviteter än idrott, till exempel genom samverkan med friluftsorganisationer, och syfta till att nå fler barn och ungdomar, särskilt flickor samt barn med invandrarbakgrund.”

SB&K ser också gärna satsningar som berör:
• Äldre ungdomar, 15-25 år, i synnerhet verksamhet som håller dem kvar inom idrotten på lång sikt.
• Mångfald, så att olika grupper i samhället engageras i idrotten, i synnerhet de som hittills är lågt representerade.
• Barnens rättigheter, så att verksamheten utformas utefter deras behov och rättigheter. Observera att med barn här menas upp till 18 år, myndighetsåldern.
• Jämställdhet, speciellt så att det blir fler flickor och kvinnor bland tränande och ledare, såväl bredd som elit.

Fyra olika bidrag
SB&K har denna gång fyra olika typer av bidrag: utbildning, utrustning, uppsökande och
utveckling, med olika beloppsramar. Föreningen kan söka ett eller flera av bidragen.

Utbildning 10 000 kronor
SISU-kurser eller SB&K-kurser. Redovisa kursdeltagande i IdrottOnline och i rapporten till SB&K. Detta bidrag kan endast sökas med beloppet 10 000 kronor. Hela beloppet måste förbrukas i utbildningskostnader, men där ingår även t.ex. eventuella resor och logi.

Utrustning 20 000 kronor
Material till föreningens lokal och verksamhet. Här ingår såväl träningsredskap som utrustning för
och upprustning av träningslokalen. Redovisa inköp i rapporten till SB&K. Hela beloppet måste användas för inköp av material.

Uppsökande 20 000 – 50 000 kronor
Verksamhet som innefattar samarbete med t.ex. skolor, fritidsgårdar, men gärna också helt andra rörelser i samhället. Samverkan ska ske med organisationer och institutioner utanför idrotten (RF). Redovisa antalet aktiviteter, i samverkan med vilka och kostnaderna till SB&K. Belopp under 20.000 går inte att söka. Budget måste anges i ansökan, med utgifter och eventuella inkomster separat.

Utveckling 40 000 – 100 000 kronor
Större satsning på utveckling av föreningen. Gärna egna projektidéer som prövar något nytt. Redovisa kostnader och effekter av projekten till SB&K. Projektet får innehålla moment av utbildning, utrustning och uppsökande verksamhet, men inte för hela bidragsbeloppet. Belopp under 40 000 går inte att söka, eftersom detta bidrag är tänkt för stora och omfattande satsningar. Budget måste anges i ansökan, med utgifter och eventuella inkomster separat.

Andra Idrottslyft

Observera att SB&K inte är de enda som fördelar bidrag från Idrottslyftet. Föreningarna kan och bör även söka bidrag från de distriktsförbund inom RF som de hör till. Hitta ert Distriktsidrottsförbund på RF:s hemsida:
http://www.rf.se/Idrottens-organisation/Idrottens-organisation/Distriktsidrottsforbund/

Distrikten administrerar också ett särskilt bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer. Mer om det här: http://www.rf.se/Vi-arbetar-med/Anlaggningar/Anlaggningsbidrag/

Även distriktsförbunden i SISU, idrottsrörelsens utbildningsorganisation, har vissa bidragsmedel ämnade för ledarförsörjning inom föreningarna. Se mer om SISU här:
http://iof4.idrottonline.se/SISUIdrottsutbildarna/

Föreningen kan kontakta det lokala SISU-distriktet för att få information om dessa bidrag. Här kan man söka kontaktuppgifter för SISU-distrikten:
http://iof4.idrottonline.se/SISUIdrottsutbildarna/Kontaktaoss/Hittadistriktochmedlemsorganisationer/