Att skriva en motion

2 oktober 2019  |  Sofia Arnbom

Rätt att motionera
Medlemsföreningar, distrikt och underförbund har enligt SB&K:s stadgar rätt att lämna ett eller flera förslag till SB&K:s årsmöte. Ett sådant förslag kallas för motion. Om det är SB&K:s förbundsstyrelse som lämnar ett förslag till årsmötet kallas det proposition.

Varför en motionsmall
För att lättare förstå innehållet och besluta i ärendet underlättar det om motionen följer ett visst upplägg. Som ett stöd har vi tagit fram en motionsmall som kan fungera vägledande i arbetet med att skriva motioner. Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna istället in flera motioner om det är flera ämnen ska behandlas.

Hur skapa en motion
1. Hämta motionsmallen

2. Rubrik
Skriv en tydlig och sammanfattande rubrik som säger vad motionen handlar om. Den skall kunna användas i årsmötets föredragningslista samt protokoll.

3. Bakgrund
Ange relevant bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget och beskriv problemet.

4. Motivering
Varför finns ett behov av att lösa frågan. Beskriv eventuella hinder eller problem.

5. Bedömning
Föreslå en lösning på problemet. Lämna om möjligt förslag på eventuella riktlinjer för genomförandet samt eventuella alternativa lösningar.

6. Förslag till beslut, yrkande
Beskriv ditt förslag till beslut, yrkande. ”Att”-satsen ska vara tydligt formulerad så att den inte kan misstolkas.

7. Undertecknande
Fyll i namnet på motionsställaren (förening/distrikt/underförbund).
Underteckna motionen samt skriv namnförtydligande.

8. Skicka motionen
Motionen ska vara Svenska Budo & Kampsportsförbundet tillhanda senast den 15 januari. Skicka på mail info@budokampsport.se eller per post till

Svenska Budo & Kampsportsförbundet
att: Motion årsmöte
Ölandsgatan 42
116 63 Stockholm

LADDA NER
Hämta motionsmallen (PDF) här.
Önskas motionsmallen i word, kontakta info@budokampsport.se

ÅRSMÖTET 2020
Svenska Budo & Kampsportsförbundet genomför årsmöte den 21 mars 2020, mer info här.

Text & bild: Sofia Arnbom

0
0
0