Nyheter

Sammanfattning av SB&K:s årsmöte

I dag hölls SB&K:s årsmöte, mötet arrangerades digitalt och fortlöpte väl med 77 antal deltagande föreningar. Nedan följer en kort sammanfattning.

Under mötet beslutades i stora drag att stämman gav förbundsstyrelsen i uppgift att utreda dagens system med fullmakter och hur dessa kan göras säkrare, att utreda frågan kring medlemmarnas åsikter kring representativ demokrati samt att utreda frågan kring tvååriga mandatperioder i SB&K:s förbundsstyrelse.
Stämman gav även förbundsstyrelsen i uppgift att undersöka intresset hos medlemmarna att bilda en arbetsgrupp som tittar på revideringar av stadgar för underförbund och distrikt, detta baserat på det förslag förbundsstyrelsen tog fram som svar på motionen kring att införa enhetliga stadgar för underförbund, distrikt och föreningar.

Förslaget från förbundsstyrelsen om stadgeändring kring disciplinnämndens sammansättning röstades igenom. Beslutet togs med bakgrunden att det under Riksidrottsmötet 2019 röstades igenom ändringar i RF:s stadgar kring att ledamöter till specialförbundens disciplinnämnder numer ska väljas på specialförbundens årsmöten och inte av förbundsstyrelsen. Stämman valde Peter Dahlqvist till ordförande och Daniel Svensson och Sara Axelsson till disciplinnämnden.

Motionen från Svenska Jujutsufederationen kring SM-status för Newasa drogs tillbaka av motionären.

Stämman godkände att Allstyle blir ett eget underförbud från och med årsskiftet baserat på att de uppfyller de kriterier som finns.

Valberedningen blev omvald och val av ombud och suppleanter till Riksidrottsförbundets stämma blir förbundsstyrelsens uppgift att tillsätta.

De förändringar som röstades igenom i förbundsstyrelsen var att tidigare ledamöterna Clara Wetzelmayr och Patricia Kazimierzcak inte ställde upp för omval och Patrik Asplund och Sara Abouzeedan röstades in som nya i styrelsen.

Styrelsens sammansättning i sin helhet

Ordförande
Fredrik Gundmark, omval

Ledamöter
Elin Bladh, omval
Johan Pettersson, omval
Marina Regnér, omval
Musse Hasselvall, omval
Kirsi Höglund, nyval som ordinarie (tidigare suppleant)
Patrik Asplund, nyval

Suppleanter
1. Ulf Hjerppe, omval
2. Sara Abouzeedan, nyval

Protokoll och intervjuer publiceras inom kort

Text: Annie Bondefelt
Foto: Mötesordförande Leif Sunje och mötessekreterare Helga Une/ Magnus Ledin