Valberedningens förslag till Förbundsstämman 2021

SB&K | Här är samtliga nominerade till Svenska Budo & Kampsportsförbundets årsmöte den 27 mars. Förutom förbundsstyrelse så ska även revisorer och medlemmar i disciplinnämnden utses.

15 mars 2021  |  Mats Lilja

Förbundsstyrelse

En ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen har inför årets stämma avböjt omval. En naturlig utveckling är att en suppleant blir ordinarie ledamot men aktuell suppleant har uttryckligen sagt sig vilja fortsätta som suppleant. Valberedningen har fått tre nomineringar till förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande, sex övriga ledamöter och två suppleanter. Övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen. Suppleanter ska vara lika fördelat mellan könen.

Ordförande
Fredrik Gundmark, omval 1 år

Ledamöter
Elin Bladh, omval 1 år
Marina Regnér, omval 1 år
Kirsi Höglund, omval 1 år
Musse Hasselvall, omval 1 år
Patrik Asplund, omval 1 år
Frej Levin, nyval 1 år

Suppleanter
Sara Abouzeedan, omval 1 år
Ulf Hjerppe, omval 1 år

Övriga nominerade
Emil Gustafsson
Stefan Rehnström


Revisorer och revisorssuppleanter

SB&K:s räkenskaper och förvaltning granskas årligen av två revisorer. En av de ordinarie revisorerna samt en av suppleanterna ska vara auktoriserad revisor.

Revisorer
Micaela Karlström, Allegretto Revision (auktoriserad), omval 1 år
Christian Lund, omval 1 år

Revisorssuppleanter
Anna Wretholm, Allegretto Revision (auktoriserad), omval 1 år
Sabrina Sedin Roskvist, omval 1 år


Disciplinnämnd

Nämnden ska bestå av tre ledamöter varav minst en bör vara jurist eller ha motsvarande erfarenhet, en av dessa ska leda arbetet som nämndens ordförande. Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen.

Ordförande
Peter Dahlqvist, omval 1 år

Ledamöter
Daniel Svensson, omval 1 år
Sara Axelsson, omval 1 år


Valberedningen
Jöran Fagerlund, ordförande
Irene Brändström
Anders Pettersson

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52