SB&K i gemensamt forskningsprojekt med Umeå Universitet

SB&K | Forskningsprojektet Kampsport och inkludering vid Umeå Universitet är i gång och går in i en ny fas under sommarmånaderna. Forskningen ska bidra till kunskap som kan utveckla SB&Ks föreningsverksamhet ur ett inkluderingsperspektiv.

6 juli 2021  |  Magnus Ledin

Svenska Budo & Kampsportsförbundet har blivit beviljade medel till forskning kring inkluderande idrott. Uppdraget har tilldelats Pedagogiska institutionen vid Umeå Universitet.

– Jag ser verkligen fram emot den här studien. Jag hoppas att den ska hjälpa oss att utveckla vår verksamhet och möjliggöra att ännu fler hittar till en inkluderande budo- och kampsportsförening, säger SB&K:s ordförande Fredrik Gundmark.

SB&K vill att idrott utövas i en anda av ömsesidighet, där alla deltar likvärdigt i ansvaret för samtligas positiva upplevelse. Oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, social bakgrund, samt fysiska och psykiska förutsättningar är man välkommen i verksamheten.

Med den här studien vill SB&K nu undersöka om föreningsmiljön fungerar på detta sätt. Vilka möjligheter och utmaningar finns det för en inkluderande idrott inom vårt förbunds föreningar?

En av de som arbetar med projektet är idrottsforskaren Jenny Svender vid Umeå Universitet.

– Datainsamlingen är precis påbörjad och vi söker i detta nu kontakt med de föreningar som valts ut för att ingå i studien. Föreningarna kommer från olika delar av Sverige och representerar olika grenar. Datainsamlingen kommer att ske i form av fokusgruppsintervjuer, vilket innebär att deltagare i grupp samtalar kring frågor kopplade till inkludering, berättar hon.

När datamaterialet är insamlat är nästa steg att börja att analysera det.

– Det kommer att ske i höst. Vi vill verkligen uppmuntra föreningarna vi kontaktar att medverka. Tanken med forskningsprojektet är att bidra till vidareutveckling av inkluderingsfrågorna inom budo och kampsport och då är föreningarnas tankar och erfarenheter viktiga, säger Jenny Svender.

Text: Magnus Ledin
Foto: Erik Vesterberg

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52