Rapport från Förbundsstämman 2022

SB&K. Idag höll SB&K sitt digitala årsmöte på kansliet i Stockholm.
(Foto: SB&K)

26 mars 2022  |  Annie Carriage

Stämman inleddes med att Leif Sunje valdes till mötets ordförande och Helga Une till mötessekreterare (bild ovan). Linda Wohlin och Mike Wall valdes till justerare och rösträknare. Röstlängden innefattade 42 föreningar och 71 röster.

Stämman fann att mötet var behörigen utlyst, verksamhetsberättelsen fastställdes och förbundsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Förbundsordförande Fredrik Gundmark redogjorde för antalet medlemsföreningar och medlemmar, antalet föreningar ligger på samma nivå medan medlemsantalet i stort har sjunkit något från 54 000 till 47 000 sen föregående år.

Ordförande fortsatte med att berätta lite kring några av årets projekt. Inom elitverksamheten har en pilotutbildning för juniortränare tagits fram, digitala träffar har anordnats samt en konferens. Jämställdhetsprojektet ”50/50. På riktigt.” fortsatte och filmer i utbildningssyfte är på gång.

Inom Demokratidrott gjordes en kartläggning kring kunskapen om föreningsdemokrati och utifrån den skapades stödmaterial på flera språk. Medlemmarna har också kunnat ta del av en digital föreläsningsserie. MotoriQ-projektets verksamhet kunde under hösten återupptas efter pandemin och en vetenskaplig artikel om bråklek publicerades.

Årsmötet fortsatte med att verksamhetsberättelsen fastställdes och förbundsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Inför mötet fanns tre propositioner som stämman diskuterade.
Proposition – Stadgeändring LOK-stöd. 
Förslaget om stadgeändring kring LOK-stöd som röstades igenom på förra årets stämma visade sig inte följa RF:s stadgar. Stämman valde att gå på förbundsstyrelsens förslag och stryka ändringen från stadgarna.

Proposition – Stadgeändring barn- och ungdomsidrott. 
För att underlätta implementeringen av RF:s nya riktlinjer kring barn- och ungdomsidrott ville styrelsen via propositionen besluta att det ska utses en barn- och ungdomsansvarig i varje underförbund samt i SB&K:s styrelse. Förslaget fick medhåll av stämman och kommer att verkställas.

Proposition – Stadgeändring etiska normer. 
Efter en intensiv debatt kring formuleringarna i skrivelsen valde stämman att yrka avslag på propositionen kring etiska normer. Medskick till styrelsen var att fortsätta arbeta på formuleringen i förslaget och återkomma.

Propositionerna i sin helhet går att finna i årsmöteshandlingarna här (sid 52).

Inför årsmötet hade inga motioner kommit in.

Efter föredragandet av verksamhetsplanen valde stämman att addera två tilläggsyrkanden innan godkännande. Förbundet ska arbeta för att stärka kansliet så att dessa kan förstärka sitt stöd till underförbunden, förbundet ska även arbeta mer aktivt med lokalfrågan.

Stämman röstade för valberedningens förslag gällande styrelsens ordförande och ledamöter. Under årsmötet inkom en nominering av Hans Edström som suppleant tillsammans med Neda Khezerian, dessa två blev också medlemmarnas val.

Ordförande
Fredrik Gundmark, omval 1 år

Ledamöter
Maria Wiese, nyval 1 år
Annica Jara Cofré, nyval 1 år
Kirsi Höglund, omval 1 år
Musse Hasselvall, omval 1 år
Patrik Asplund, omval 1 år
Frej Levin, omval 1 år

Suppleanter
Hans Edström, nyval 1 år
Neda Khezerian, nyval 1 år

Stämman valde att yrka bifall på valen av revisorer, disciplinnämnd och valberedning.

Revisorer
Micaela Karlström, Allegretto Revision (auktoriserad)
Christian Lund

Revisorssuppleanter
Anna Wretholm, Allegretto Revision (auktoriserad)
Sabrina Sedin Roskvist

Disciplinnämnd
Peter Dahlqvist, ordförande
Daniel Svensson
Sara Axelsson

Valberedning
Anders Pettersson, ordförande
Irene Brändström
Jöran Fagerlund

Text: Annie Bondefelt

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

1
5
4