50/50. På riktigt. | Enkätmall

Här kommer förslag på hur en enkät med frågor kring jämställdhet kan utformas för att skicka ut till medlemmar i förening eller förbund. Enkätförslaget ska ses som stöd och inspiration, ändra gärna och anpassa underlaget så att det passar just er verksamhet.

I. Kort introduktion

  • Varför behövs jämställdhet?
  • Er tanke med enkäten.

II. Bakgrundsfrågor

Kön?

Kvinna | Man | Annat | Vill inte svara

Ålder?

Under 20 år | 20–30 år |  30–40 år  | Över 40 år

Hur aktiv är du?

Tränar 1–2 ggr/vecka | Tränar 3–4 ggr/vecka | Tävlar | Är förtroendevald

III. Frågor kring jämställdheten i förbundet, föreningen etc

1. Upplever du att bemötandet gentemot kvinnor/flickor och män/pojkar skiljer sig åt inom organisationen? I så fall hur?

2. Hur skulle du beskriva kulturen inom din organisation? Till exempel hur man ska vara, hur man beter sig mot varandra, hur man pratar mot varandra, vad som är status osv.

3. Finns det något inom organisationen som kan upplevas exkluderande eller kränkande? I så fall vad?

4. Upplever du att kvinnors/flickors och mäns/pojkars idrottsutövande uppmuntras lika mycket?

5. Upplever du att det finns några skillnader i förutsättningar och villkor mellan kvinnors/flickors och mäns/pojkars idrottsutövande? I så fall på vilket sätt?

6. Tycker du att resurserna fördelas rättvist mellan män och kvinnor i organisationen?

7. Upplever du att det finns några skillnader i status, makt och inflytande mellan kvinnor/flickor och män/pojkar inom organisationen? I så fall på vilket sätt? Finns det någon/några som får vissa privilegier eller förtur?

8. Upplever du att organisationens kommunikation riktar sig lika mycket till kvinnor/flickor och män/pojkar?

9. Upplever du att det finns positiva förebilder för både kvinnor/flickor och män/pojkar inom organisationen?

10. Övriga kommentarer och förslag för att förbättra jämställdheten inom organisationen. Ordet är fritt!

Enkätmallen är skriven av Sara Wiggberg och bearbetad av Mats Lilja.
Detta har skett inom ramen för SB&K:s projekt 50/50. På riktigt. 2020–2021.

1
5
4