banner left image
banner left image

Kommittéer och nämnder

Disciplinnämnden

Disciplinnämnden är förbundets första instans för bestraffningsärenden och utses av förbundsstämman.

Nämnden hanterar

Disciplinnämnden hanterar ärenden i enlighet med reglerna i 11 kap. SB&K:s stadgar samt 14 kap. RF:s stadgar.

» Länk SB&K:s stadgar

Kontakta polisen vid brott

Grundregeln är att idrottsrörelsen själv hanterar ärenden som bryter mot idrottens stadgar och regelverk. Misstänker du ett brott ska du kontakta polisen och gäller det orosanmälan ska du vända dig till socialtjänsten. Om du är osäker hjälper idrottsombudsmannen dig med råd.

» Läs mer på Trygg budo och kampsport

Anmälan till disciplinnämnden

Anmälan måste inkomma skriftligt på avsedd blankett.

Anmälan skickas till disciplin@budo.se.

» Blanketten finns här.