Burim Rama, EM i thaiboxning, B-klass -71kg

1 januari 2014  |  Tony Svensson

Burim Rama, EM i thaiboxning, B-klass -71kg

1
5
4