Ki Pasanen, EM i kyokushin, kata (junior)

16 maj 2018  |  Jonathan Broberg

47
38
39