Mirjam Björklund, EM i kyokushin, shinkyokushin

7 december 2022  |  Annie Bondefelt

47
38
39