Patrik Jansson, EM i glima -74kg-klassen, Reykjavik

1 januari 2013  |  Tony Svensson

Patrik Jansson, EM i glima -74kg-klassen, Reykjavik

56
48
57