Sara Svensson, EM i ju jutsu, -55kg

1 januari 2013  |  Tony Svensson

Sara Svensson, EM i ju jutsu, -55kg

51
43
52