Tenkai, taido-EM (J.Johansson, O.Sjöberg, P.Högberg, R.Frej, T.Pham, Z. Maghder)

1 januari 2015  |  Tony Svensson

Tenkai, taido-EM (J.Johansson, O.Sjöberg, P.Högberg, R.Frej, T.Pham, Z. Maghder)

2
8
10