Årsmöte i förening

Första kvartalet är årsmötestäta tider. Föreningar som har kalenderår som räkenskapsår ska vanligtvis hålla sitt årsmöte senast i mars. Till hjälp inför och under årsmötet har föreningen sina stadgar.

14 februari 2020  |  Sofia Arnbom

Syftet med årsmötet är att stämma av det som har varit och att ta ut riktningen mot det kommande verksamhetsåret. På årsmötet har alla medlemmar möjlighet att göra sin röst hörd och det är på årsmötet föreningens styrelse för det kommande verksamhetsåret väljs.

Årsmöte och föreningens stadgar
Idrottsföreningar ska hålla årsmöte varje år och allt som gäller föreningens årsmöte ska framgå i föreningens stadgar. Stadgarna är de ramar föreningen beslutat att hålla sig till och där ska anges när årsmötet senast ska hållas, vilka som har rösträtt, vilka val som ska göras, när och var handlingarna ska finnas tillgängliga för föreningens medlemmar o.s.v.

Det är viktigt att följa vad som står i föreningens stadgar när det kallas till och genomförs årsmöte. Till exempel framgår föredragningslistan/dagordningen för årsmötet i stadgarna. Årsmötets ska ta upp samtliga dagordningens punkter och protokollföra alla beslut.

I god tid innan årsmötet är det läge att se över föreningens stadgar utifall något förslag till ändring ska presenteras till årsmötet. Kanske saknas någon uppgift, kanske har föreningens verksamhet förändrats eller så behöver språket moderniseras och/eller förtydligas. Riksidrottsförbundet har tagit fram en stadgemall för idrottsföreningar som kan användas som stöd i det arbetet »» Stadgemall för idrottsförening

Hjälp med årsmötet
Om ni är osäkra på något kring föreningens årsmöte kan ni med fördel vända er till ert RF-SISU distrikt. I vissa distrikt finns utöver stöd i föreningsfrågor möjligheten att låna lokal till årsmötet, få hjälp med en extern ordförande att leda mötet eller möjlighet att komplettera årsmötet med besök av en inspirationsföreläsare.

Efter årsmötet kan föreningens styrelse t.ex. få hjälp med utbildning i effektivt styrelsearbete eller hur verksamheten ska kunna utvecklas i den riktning årsmötet beslutat. Kontaktuppgifter till alla RF-SISU distrikt finns här »» Hitta inom idrottsrörelsen

Att göra i samband med årsmötet (följ vad som står i föreningens stadgar):
• Kalla samtliga medlemmar till årsmötet
• Upprätta en verksamhetsberättelse, budget, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse
• På mötet: upprätta röstlängd, följ den föredragningslista/dagordning som finns i era stadgar, ta upp och protokollför samtliga punkter.
• Spara det justerade protokollet, fysiskt och digitalt, så att föreningen har tillgång till det framöver
• Gå efter årsmötet igenom föreningens kontaktuppgifter så att de är aktuella

Nya kontaktuppgifter
Efter årsmötet kanske styrelsen har en ny sammansättning. För att information ska nå rätt person är det därför viktigt att direkt se över att rätt kontaktuppgifter är registrerade.
– IdrottOnline uppdateras av föreningen, information & support »» idrottonline.se
– Klubbregistret på budokampsport.se uppdaterar föreningen genom att maila info@budokampsport.se Var noga med att ange vilken förening ärendet avser samt vilka uppgifter som ska ändras till vilka.

 

Text: Sofia Arnbom
Bild: Bildbyrån

0
0
0