Nyheter

Information från valberedningen: Dags att nominera inför 2022

ÅRSMÖTE. Verksamhetsåret lider mot sitt slut och det är dags att nominera vilka som ska leda arbetet framöver.
(Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån)

Valberedningen uppmanar medlemsföreningarna att nominera kandidater till förbundsstyrelse, revisorer och disciplinnämnd senast den 15 januari. Förslag på vilka som ska utgöra valberedning under 2022 lämnas direkt på den digitala stämman den 26 mars

Nuvarande styrelse

Av den nuvarande förbundsstyrelsen har två ordinarie ledamöter samt de två suppleanterna avböjt omval på stämman.

Ordförande
Fredrik Gundmark, kandiderar för omval

Vice ordförande
Elin Bladh, kandiderar inte för omval

Kassör
Marina Regnér, kandiderar inte för omval

Ledamöter
Kirsi Höglund, kandiderar för omval
Patrik Asplund, kandiderar för omval
Musse Hasselvall, kandiderar för omval
Frej Levin, kandiderar för omval

Suppleanter
1. Ulf Hjerppe, kandiderar inte för omval
2. Sara Abouzeedan, kandiderar inte för omval

Styrelsens sammansättning

Förutsättningar för förbundsstyrelsen (FS) enligt stadgarna, 2§:

2.1 FS består av förbundsordförande, sex övriga ledamöter och två suppleanter. Övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen. Suppleanterna ska vara lika fördelat mellan könen.

2.2 FS konstituerar sig själv och ska vid första FS-möte fastställa styrelsens arbetsfördelning genom val av vice förbundsordförande och förbundskassör, samt vid behov därutöver andra funktioner.

Nuvarande revisorer

Samtliga fyra kandiderar för omval.

Revisorer
Micaela Karlström, Allegretto Revision (auktoriserad)
Christian Lund

Revisorssuppleanter
Anna Wretholm, Allegretto Revision (auktoriserad)
Sabrina Sedin Roskvist

Nuvarande disciplinnämnd

Samtliga tre ledamöter kandiderar för omval.

Ordförande
Peter Dahlqvist

Ledamöter
Daniel Svensson
Sara Axelsson

Nomineringar

Nomineringar skickas till valberedning@budo.se senast den 15 januari. Det är en stor fördel om nomineringarna innehåller kontaktuppgifter och en kort presentation. Likaså att kandidaten är tillfrågad innan nomineringen skickas in.

Valberedningens förslag presenteras senast den 15 februari.


Anders Pettersson
Sammankallande i valberedningen
Svenska Budo & Kampsportsförbundet