Rapport från förbundsstämman 2023

SB&K. Idag höll SB&K sitt årsmöte på WTC i Stockholm.
(Foto: Sven Lindwall/Bildbyrån)

25 mars 2023  |  Annie Carriage

Stämman inleddes med att Leif Sunje valdes till mötets ordförande och Helga Une till mötessekreterare. Linda Wohlin och Virpi Alajarva valdes till justerare och rösträknare. Röstlängden innefattade 55 föreningar och 91 röster.

Stämman fann att mötet var behörigen utlyst, verksamhetsberättelsen fastställdes och förbundsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Året som gått sammanfattades kort av SB&K:s ordförande Fredrik Gundmark, han berättade om den nya grafisk profilen och logotypen som tagits fram liksom den nya visionen och värdegrunden. Gundmark berättade även om Anläggningsguiden som skapats under föregående år med syftet att ge ett verktyg till medlemmarna i kommunikationen kring lokalfrågan med kommuner och andra intressenter. Förbundet har även fortsatt sitt arbete med projektet Demokratidrott samt satsningen på MotoriQ och Kampsport för fler. Under året gjordes även förbundets första hållbarhetsrapport.

Foto: Sven Lindwall/Bildbyrån

Maria Wiese, SB&K:s kassör redovisade förvaltningsberättelsen och berättade om ett gott ekonomiskt år där förbundets omsättning ökade och förbundet växt med 21 medlemsföreningar.

Även RF:s avgående ordförande Björn Eriksson var på plats och berättade kort om RF:s tydliga kurs angående Ryssland och Belarus deltagande i mästerskap, återstartstöd efter pandemin och anläggningsfrågan. Eriksson lyfte även RF:s kommande satsningar med projekt i utsatta områden, framtida koncept med fritidskort för yngre samt den “nya” målgruppen av äldre och pensionärer.

Propositioner


Senarelägga årstämman
Då det är svårt att hinna ta fram alla ekonomiska rapporter samt årsredovisningen i tid till SB&K:s årstämma föreslog Förbundsstyrelsen (FS) att senarelägga årsmötet till att ske senast under april månad istället för mars. Stämman röstade för att förslaget ska verkställas.

Tvååriga mandatperioder
Då många verksamhetsplaner som RF begär från SB&K spänner över två år föreslog FS att verksamhetsplaner ska göras i två årscykler samt att FS ska väljas på tvååriga mandatperioder. Ordförande ska fortfarande väljas varje år och ledamöterna saxas och väljas om hälften vartannat år. Stämman valde att godkänna att verksamhetsplaner ska göras jämna år medan andra punkten med saxad styrelse diskuterades. 
Efter en korrigering av styrelsens förslag beslutade stämman slutligen att styrelsen ska väljas på två år där hälften väljs vartannat år (saxas).

Namnbyte Stockholm-Gotland
Stockholm-Gotlands Budo & Kampsportsförbund beslutade att byta namn till Stockholms Budo & Kampsportsförbund på deras årsmöte 2020. RF hade inget emot namnbytet och därav föreslog FS att det ska godkännas och ändras till Stockholms Budo & Kampsportsförbund. Propositionen gick igenom och namnbytet kommer ske.

Disciplinnämndens arbetssätt och utformning
FS föreslog att de skulle ge sig själva i uppdrag att utreda Disciplinnämndens arbetssätt och ta fram en arbetsordning där det framgår tydligt för både Disciplinnämnden och för anmälare hur ett ärende hanteras. Disciplinnämnden föreslogs också öka antalet ledamöter från två till sex, jämnt fördelat mellan könen. Förslaget innefattade även att Disciplinnämnden ska få handlägga ärenden inte inte bara utifrån 14 kap. i RF:s stadgar, utan även utifrån 15 kap. i RF:s stadgar och 11 kap. i SB&K:s stadgar. Stämman röstade igenom förslaget.

Motioner

Disciplinnämndens arbetssätt och utformning
Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundet inkom med en motion kring den frågan som även delvis togs upp i en proposition utav FS. Till ytterligare att-satser fick motionen bifall av FS. Kring punkten om att publicera Disciplinnämndens beslut på SB&K:s hemsida föreslog FS att den frågan ska utredas vilket stämman godkände.

Kempo vill bli eget UF
Stämman röstade igenom att kempo får bilda ett eget underförbund.

Anläggningsfrågan
Motionärerna ville att anläggningsfrågan skulle bli ett prioriterat område för SB&K på riksnivå genom att avsätta resurser för ett aktivt påverkansarbete gentemot beslutsfattare. FS var positiva till motionen och föreslog att en arbetsgrupp med fokus på anläggningsfrågan ska tillsättas samt göras till en prioriterad fråga. Stämman yrkade bifall. Budgetförslaget avslogs men med tillägget att medel till arbetsgruppens framtida arbete redan har avsatts i den föreslagna budgeten. 

Verksamhetsplan fastslogs efter genomgång liksom budgeten.

Foto: Sven Lindwall/Bildbyrån

Förslag på FS, revisorer, revisorssuppleanter, Disciplinnämnden och valberedningen röstades igenom enligt nedan.

Ordförande
Fredrik Gundmark

Ledamöter
Patrik Asplund
Maria Wiese
Kirsi Höglund
Frej Levin
Annica Jara Cofré
Hans Edström

Suppleanter
Musse Hasselvall
Nicole Kaiser

Revisorer
Micaela Karlström, Allegretto Revision (auktoriserad)
Sabrina Sedin Roskvist

Revisorssuppleanter
Anna Wretholm, Allegretto Revision (auktoriserad)
Henrik Söderquist

Disciplinnämnd
Peter Dahlqvist, ordförande 
Daniel Svensson, ledamot 
Emma Bshara Dyrén, ledamot
Emil Frank, ledamot
Elin Roos, ledamot
Anders Axklo, ledamot
Nicole Rastegar, ledamot

Valberedning
Anders Pettersson, ordförande
Irene Brändström, ledamot
Jöran Fagerlund, ledamot

Samtliga årsmöteshandlingar.

Foto: Sven Lindwall/Bildbyrån

Text: Annie Bondefelt

2
8
10