Risk och kris

Här är information om Svenska Budo & Kampsportsförbundets risk- och krishantering. Riskhantering är det förebyggande arbetet att bedöma och försöka undvika risker för olyckor i verksamheten. Krishantering är vad som ska göras när något allvarligt har hänt.

Krishantering

Förbundet har utarbetat en krishanteringsplan, som hålls uppdaterad. Aktuell version av den finns här:

Krishanteringsplanen innehåller råd och anvisningar i händelse av en allvarlig olycka eller annan kris i verksamheten, samt en lista med kontaktuppgifter. Planen är utformad så att den ska vara användbar för förbundet centralt men också för SB&K:s underförbund, distrikt och klubbar.

Underförbund, distrikt och klubbar uppmuntras ändå att framställa egna krishanteringsplaner, vilket gärna kan göras med utgångspunkt i SB&K:s krishanteringsplan, men med justeringar för egna omständigheter och behov.

I händelse av kris är det alltid lämpligt att ta kontakt med SB&K:s kansli så fort som möjligt. De kan ge råd och tillhandahålla resurser till stöd för att hantera krisen.

SB&K:s krishanteringsplan

 

Riskhantering

Det främsta verktyget i god riskhantering är att göra riskkalkyler som bedömer faror av olika slag, hur sannolika de är och vad som kan göras för att minska dessa risker. Sådana riskbedömningar bör göras såväl på den ordinarie verksamheten som på särskilda aktiviteter – resor, events, osv.

Förbundet har framställt ett interaktivt verktyg för riskkalkyl som finns nedan och står alla fritt att använda.

Utrikesdepartementet
UD har tagit fram en app, UD Resklar, som kan vara till god hjälp att ha kollat igenom innan ni reser utomlands.
Mer om appen finns här.

Riskkalkyl

Här nedan är ett interaktivt verktyg för att göra en riskkalkyl. Med den kan risker i en planerad aktivitet beräknas.

Resultatet ges i en graderad skala, från “kan accepteras” till “måste åtgärdas”. Ju högre värde på den skalan, desto angelägnare är det att planerna ändras på något sätt för att minska risken. Därefter bör kalkylen prövas igen mot de nya omständigheterna.

Riskbedömning för aktivitetet

1
Underaktivitet Effekt Sannolikhet Resultat

Kan accepteras

Bör åtgärdas

Måste åtgärdas

13
8
18