Medlemsavgift, träningsavgift och försäkringsavgift

SB&K får många frågor kopplade till medlemsavgifter, träningsavgifter och försäkringsavgifter. Nedan beskrivs i korthet vem som beslutar om avgifterna och vad som skiljer dem åt.

8 februari 2021  |  Mats Lilja

Idrottsförening (IF)
För att bli medlem i en förening betalar varje person en medlemsavgift. Eventuella undantag framgår i föreningens stadgar eller av årsmötesbeslut, t.ex. kan en hedersmedlem vara avgiftsbefriad. Föreningens medlemsavgift beslutas av föreningens medlemmar vid föreningens årsmöte. Medlemsavgiften avser hela verksamhetsåret, dvs. en person är medlem hela året om hen någon gång under året betalat medlemsavgift till föreningen.

Medlemsavgifter ska inte förväxlas med avgifter för att delta i den idrottsliga verksamheten. Avgifter för att delta i verksamheten kan t.ex. vara terminsavgifter, träningsavgifter eller verksamhetsavgifter och dessa beslutas nödvändigtvis inte av årsmötet. Det är viktigt att föreningen skiljer på medlemsavgift och andra avgifter i föreningen så att det tydligt framgår för blivande och nuvarande medlemmar vad som är vad.

En obetald medlemsavgift påverkar vanligen rösträtten vid årsmötet och kan också leda till uteslutning. En obetald terminsavgift eller annan avgift som relaterar till betalning för en tjänst eller liknande får inte omedelbart samma verkan.

Underförbund (UF)
Varje förening som är medlem i SB&K är ansluten till ett eller flera underförbund beroende på vilken/vilka idrotter föreningen har verksamhet inom. Beslut om medlemsavgift för nästkommande år sker på underförbundets årsmöte där det är underförbundets föreningar som tar beslut. Medlemsavgiften fastställs sedan på SB&K:s årsmöte, där SB&K:s föreningar tar beslut.

Specialidrottsdistriktsförbund (SDF)
Varje förening som är medlem i SB&K är geografiskt hemmahörande i ett av SB&K:s sju distrikt (SDF) – se karta över distrikten. Medlemskapet i distriktet kan inte väljas bort. Beslut om föreningens medlemsavgift till distriktet för nästkommande år sker på distriktets årsmöte där det är distriktets föreningar som tar beslut.

Svenska Budo & Kampsportsförbund (SB&K)
Varje förening som är medlem i SB&K har enligt stadgarna förbundit sig att betala medlems- och försäkringsavgifter till SB&K. Förening som är medlem i SB&K betalar medlemsavgift utifrån vilket/vilka underförbund föreningen är ansluten till samt vilket distrikt föreningen är geografiskt hemmahörande i. Dessa medlemsavgifter tillfaller i sin helhet underförbund respektive distrikt. Utöver medlemsavgiften betalar föreningen försäkringsavgift för varje enskild medlem. Försäkringsavgiften motsvarar den kostnad som SB&K har för försäkringen hos Svedea.

Riksidrottsförbundet (RF)
Genom medlemskap i SB&K blir föreningen indirekt medlem i Riksidrottsförbundet samt ansluten till det RF-SISU-distrikt inom RF som föreningen är geografiskt hemmahörande i. RF-SISU-distrikten är 19 till antalet och har en annan indelning än SB&K:s distrikt (SDF). Medlemskap i RF och DF är inte förknippat med någon medlemsavgift.

Medlemsavgifter
» Aktuella medlemsavgifter för 2021
» Medlemsavgifter för 2022 beslutas på respektive årsmöte

Rösträtt på distrikts, underförbunds och SB&K:s årsmöten har enligt SB&K:s stadgar förening som betalat medlems- och försäkringsavgifter senast den 31 januari samma år som årsmötet.

Text: Sofia Arnbom
Bild: Bildbyrån

En kommentar

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52