Bidrag

Projektstöd IF

Projektstöd IF ersätter tidigare Idrottslyftet.

Syfte och mål med Projektstöd IF

Att skapa förutsättningar för Idrottsföreningen (IF) att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025 (https://www.strategi2025.se/).

Målsättningen är att

 • stärka idrotten i idrottssvaga områden,
 • få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten, och
 • att IF har utbildade barn- och ungdomsledare.

Projektstöd IF 2020/2021

Ansökan gör ni via er IdrottOnline-sida under fliken Idrottsmedel. För att ansöka om Projektstöd IF ska ni välja period Projektstöd IF 2020–2021 samt det projektområde som ansökan avser.

Projektmedlen för Utvecklingsprojekt, Kompetenshöja föreningen samt MotoriQ – Kampsportsskolan är fördelade. Vi tar emot ansökningar för Bibehålla verksamhet för barn och ungdomar under coronarestriktionerna. Vi hanterar ansökningarna löpande.

För att kunna få ett Projektstöd IF måste föreningen:

 • ha ett organisationsnummer från Skatteverket
 • ha ordförande och kassör registrerade på er IdrottOnline-sida
 • söka LOK-stöd eller på annat sätt kunna bevisa att föreningen bedriver verksamhet för åldrarna 7 till 25 år.

Fördelningen av Projektstöd IF görs i en bedömning där samtliga inkomna ansökningar vägs in. I möjligaste mån sker ingen minskning av ansökt belopp när bidrag beviljas.

Förening som inte återrapporterar eller inte förbrukar bidraget är återbetalningsskyldig. Bidraget ska vara förbrukat före 2021 års utgång.

 

Avgränsningar och förtydliganden

Projektstöd IF ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet.

Följande avgränsningar gäller för projektstödet inom samtliga sökbara områden:

 • Läger

Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.

 • Material

Material för anpassning av idrottsytan ska leda till förändring av den idrottsliga verksamheten eller uppstart av verksamhet för en ny målgrupp. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet.

 • Individuella kostnader

Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter.

Projekt att söka

En förening kan söka ett eller flera projektstöd. Vid ansökan om fler än ett projektstöd skicka då in en ansökan för respektive projektstöd. 

Bibehålla verksamhet för barn- och ungdomar under coronarestriktionerna (upp till 25 000 kronor)

Målgrupp

Barn, ungdomar och aktivitetsledare vars verksamhet påverkas av Coronarestriktionerna.

Inriktning

Projektstödet ska användas så att föreningar, i mesta möjliga mån, ska kunna bibehålla så mycket verksamhet som möjligt under perioden då restriktionerna från Folkhälsomyndigheten kopplade till Coronapandemin som berör idrottsrörelsen /eller som påverkar idrottsrörelsen gäller.

Detta stöd kan sökas från SB&K och från ert distriktsidrottsförbund.

Medel kan beviljas för verksamhet som ska genomföras framåt i tiden, däremot kan inte stöd ges som kompensation för utebliven eller inställd verksamhet.

 

Utvecklingsprojekt (upp till 150 000 kronor)

Få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten

Vi vill att föreningar utvecklar sin föreningsmiljö och hur den idrottsliga verksamheten organiseras och bedrivs så att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar.

Målgrupp

Målgruppen ska vara ungdomar i åldern 13–20 år.

Inriktning

Projektstödet ska användas till att få föreningar att förändra sin kultur och struktur för att få målgruppen att stanna kvar i den organiserade idrotten.

Projekt ska:

 • utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen
 • anpassa idrottsytor och köpa in material som särskilt gör att målgruppen fortsätter idrotta
 • utveckla föreningsmiljö så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande

 

Kompetenshöja föreningen (upp till 30 000 kronor)

Utbildade barn- och ungdomsledare

Vi vill att aktivitetsledare har tillgång till utbildning för att utveckla kompetenser som behövs för att bedriva den idrottsliga verksamheten i linje med anvisningar, policyer och riktlinjer. Definitionen av aktivitetsledare är en ledare som planerar och genomför den idrottsliga verksamheten för barn och ungdomar.

Målgrupp

Målgruppen ska vara aktivitetsledare för barn och ungdomar.

Inriktning

Projektstödet ska användas till att jobba för att all barn- och ungdomsidrott ska ledas av utbildade aktivitetsledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala och idrottsspecifika utveckling.

Projekt beviljas för:

 • idrottsspecifika utbildningar, vilket innebär SB&Ks och/eller respektive underförbunds tränarutbildningar. Det kan även innebära mötesplatser (ex ledarsymposium) med utbildningar riktade till aktivitetsledare arrangerade av SB&K eller Underförbund.

 

MotoriQ – Kampsportsskolan (15 000 kronor)

Kampsportsskolan ska erbjuda nyfikna ledare en inspirerande verktygslåda. Kampsportsskolan utgår ifrån Physical literacy samt förhållandet mellan kampsport och bråklek. I Kampsportsskolan finns fem aktivitetsplaner med lekfulla rörelseutmaningar som är designade med Physical literacy som kompass.

Syftet med Kampsportsskolan är att sänka tröskeln till kampsportens värld och ge fler chansen att lära sig kämpa mot varandra på ett lekfullt sätt.

Målgrupp

Målgruppen är aktivitetsledare för barn och ungdomar samt nya och befintliga medlemmar mellan 7–19 år.

Inriktning

Projektstödet ska användas till genomförandet av Kampsportsskolan. Projektet innefattar ledarutbildning och genomförande av Kampsportsskolan.  Kampsportsskolan ska erbjuda nya och befintliga medlemmar en introduktion till kampsport på ett lekfullt sätt. Vid beviljat projekt får ni mer information.

Projektstödet beviljas för:

 • utbildningskostnad, lokalhyra, marknadsföring, ledarförsörjning.

Idrottssvaga områden (ansöks enbart via RF-SISU distrikt)

Idrottsrörelsen har skilda förutsättningar, och olika grad av närvaro, i olika delar av landet. I idrottsrörelsens strategiska plan för år 2018–2021 beskrivs bland annat ett önskat läge år 2025 där alla, oavsett ålder, kön, förutsättningar och bakgrund känner sig välkomna till idrottsföreningen samt att medlemmarna i idrottsrörelsen speglar befolkningen i Sverige. Möjlighet att träna, tävla och engagera sig i en förening är inte beroende av individens ekonomiska förutsättningar eller var man bor. Idag vet vi dock att föreningsidrotten inte är lika tillgänglig och öppen för alla. Forskning visar att socioekonomiska och demografiska, såväl som geografiska, faktorer påverkar barn och ungdomars möjligheter att idrotta. På landsbygden kan IF mötas av utmaningar som utflyttning, långa avstånd och svårigheter att få ihop tillräckligt stora träningsgrupper. I städerna är det ofta brist på idrottsytor och anläggningar vilket kan skapa köer till verksamhet och därmed en konkurrens mellan individer. Statistik visar också att stadsdelar med relativt svag socioekonomisk profil och hög andel invånare med utländsk bakgrund också har betydligt färre IF-medlemmar än andra stadsdelar.

Målgrupp

Målgruppen ska vara barn och ungdomar som bor i idrottssvaga områden.

Definition av idrottssvagt område

Ett område kan i detta sammanhang betraktas som idrottssvagt utifrån graden av idrottsförenings-deltagande och/eller att det finns särskilda utmaningar för idrottsföreningarna i området utifrån ett geografiskt perspektiv. RF-SISU distrikten avgör med beaktande av detta vilka områden som ska anses vara idrottssvaga i respektive distrikt.

Inriktning

Projektstödet ska användas till att stärka och utveckla idrottsföreningar i att bedriva förenings- och idrottsverksamhet som riktar sig till målgruppen. Medel ska beviljas föreningar som arbetar med angiven målgrupp och antingen är verksamma i idrottssvaga områden eller avser att göra insatser i idrottssvaga områden.

 

Utbildade barn- och ungdomsledare genom RF-SISU distrikt (ansöks enbart via RF-SISU distrikt)

Målgrupp

Målgruppen ska vara aktivitetsledare för barn och ungdomar.

Inriktning

Projektstödet ska användas till att jobba för att all barn- och ungdomsidrott ska ledas av utbildade aktivitetsledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala och idrottsspecifika utveckling.

Projekt beviljas för:

 • idrottsövergripande utbildningar, vilket innebär aktivitetsledarutbildningar inom idrottsgemensamma områden så som SISU Idrottsutbildarnas idrottsövergripande tränarutbildning eller utbildningar kopplat till ökade kunskaper kring barn och ungdomars fysiska, psykiska eller sociala utveckling.

Anläggning och idrottsmiljö

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Ett av Idrottslyftets prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer och därför avsätter Riksidrottsförbundet årligen medel till ett anläggnings- och idrottsmiljöstöd. Läs mer om detta stöd på rf.se.

Idrott för nyanlända

Svensk idrott vill ytterligare stärka arbetet med mångfald i föreningar och därmed bidra både till integrationen i samhället och svensk idrotts utveckling. Detta är i linje med idrottsrörelsens strategi där ett av de prioriterade områdena handlar om ett livslångt idrottande för alla grupper. Svensk idrott ska vara inkluderande och en positiv kraft mot segregation och utanförskap. Läs mer om detta här.

LOK-stöd

Lokalt aktivitetsstöd (LOK) finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.
Information om LOK-stödet samt ansökan finns på Riksidrottsförbundets webbplats.

Riksidrottsförbundet

0
0
0