Bidrag

Projektstöd IF

Syftet är att skapa förutsättningar för Idrottsföreningen (IF) att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Riksidrottsförbundets Strategi 2025.

Målsättningen är en idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett förutsättningar och ambition med sitt idrottande.

» Läs mer

Återstartsstöd IF

Målsättningen är en idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett förutsättningar och ambition med sitt idrottande.

» Läs mer

Stöd från RF-SISU

LOK-stöd

Lokalt aktivitetsstöd (LOK) finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.
Information om LOK-stödet samt ansökan finns på Riksidrottsförbundets webbplats.

Riksidrottsförbundet

Idrottssvaga områden (ansöks enbart via RF-SISU distrikt)

Idrottsrörelsen har skilda förutsättningar, och olika grad av närvaro, i olika delar av landet. I idrottsrörelsens strategiska plan för år 2018–2021 beskrivs bland annat ett önskat läge år 2025 där alla, oavsett ålder, kön, förutsättningar och bakgrund känner sig välkomna till idrottsföreningen samt att medlemmarna i idrottsrörelsen speglar befolkningen i Sverige. Möjlighet att träna, tävla och engagera sig i en förening är inte beroende av individens ekonomiska förutsättningar eller var man bor. Idag vet vi dock att föreningsidrotten inte är lika tillgänglig och öppen för alla. Forskning visar att socioekonomiska och demografiska, såväl som geografiska, faktorer påverkar barn och ungdomars möjligheter att idrotta. På landsbygden kan IF mötas av utmaningar som utflyttning, långa avstånd och svårigheter att få ihop tillräckligt stora träningsgrupper. I städerna är det ofta brist på idrottsytor och anläggningar vilket kan skapa köer till verksamhet och därmed en konkurrens mellan individer. Statistik visar också att stadsdelar med relativt svag socioekonomisk profil och hög andel invånare med utländsk bakgrund också har betydligt färre IF-medlemmar än andra stadsdelar.

Målgrupp

Målgruppen ska vara barn och ungdomar som bor i idrottssvaga områden.

Definition av idrottssvagt område

Ett område kan i detta sammanhang betraktas som idrottssvagt utifrån graden av idrottsförenings-deltagande och/eller att det finns särskilda utmaningar för idrottsföreningarna i området utifrån ett geografiskt perspektiv. RF-SISU distrikten avgör med beaktande av detta vilka områden som ska anses vara idrottssvaga i respektive distrikt.

Inriktning

Projektstödet ska användas till att stärka och utveckla idrottsföreningar i att bedriva förenings- och idrottsverksamhet som riktar sig till målgruppen. Medel ska beviljas föreningar som arbetar med angiven målgrupp och antingen är verksamma i idrottssvaga områden eller avser att göra insatser i idrottssvaga områden.

Utbildade barn- och ungdomsledare genom RF-SISU distrikt (ansöks enbart via RF-SISU distrikt)

Målgrupp

Målgruppen ska vara aktivitetsledare för barn och ungdomar.

Inriktning

Projektstödet ska användas till att jobba för att all barn- och ungdomsidrott ska ledas av utbildade aktivitetsledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala och idrottsspecifika utveckling.

Projekt beviljas för:

  • idrottsövergripande utbildningar, vilket innebär aktivitetsledarutbildningar inom idrottsgemensamma områden så som SISU Idrottsutbildarnas idrottsövergripande tränarutbildning eller utbildningar kopplat till ökade kunskaper kring barn och ungdomars fysiska, psykiska eller sociala utveckling.

Anläggning och idrottsmiljö

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Ett av Idrottslyftets prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer och därför avsätter Riksidrottsförbundet årligen medel till ett anläggnings- och idrottsmiljöstöd. Läs mer om detta stöd på rf.se.

Idrott för nyanlända

Svensk idrott vill ytterligare stärka arbetet med mångfald i föreningar och därmed bidra både till integrationen i samhället och svensk idrotts utveckling. Detta är i linje med idrottsrörelsens strategi där ett av de prioriterade områdena handlar om ett livslångt idrottande för alla grupper. Svensk idrott ska vara inkluderande och en positiv kraft mot segregation och utanförskap. Läs mer om detta här.

 

0
0
0