Bidrag

Idrottslyftetidrottslyftet_rgb_yellow

Idrottslyftet är ett bidrag från staten för satsningar på idrottens barn- och ungdomsverksamhet. Idrottslyftet har sedan 2007 årligen avsatt 500 miljoner kronor till idrotten.

Idrottslyftets övergripande syfte är:

“Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 – 25 år väljer att idrotta i förening
och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.”

SB&K vill med Idrottslyftet stödja föreningarna utifrån deras förutsättningar.

SB&K vill att Idrottslyftet ska skapa förutsättningar att genomföra en verksamhet där barnen lär sig grundmotoriska färdigheter så att barnen kan vara fysiskt aktiva i hela livet.

SB&K vill att Idrottslyftet ska utveckla våra tävlingsformer och tävlingsstrukturer så barntävlingar är genomtänkta, roliga och barnanpassade.

SB&K vill att Idrottslyftet ska bidra till att föreningarna har fler och mer kompetenta tränare. 

Samtliga projekt ska innefatta en beskrivning, syfte, mål, genomförande, uppföljning samt en budget.

SB&K har denna gång fyra olika typer av bidrag: Utvecklingsprojekt, Kompetenshöja föreningenTävlingsformer och tävlingsstruktur samt MotoriQ. Föreningen kan söka ett eller flera av bidragen. Skicka in en ansökan för respektive bidrag.

Utvecklingsprojekt (upp till 150 000 kronor)

Hur kan er verksamhet utvecklas så att barnen inspireras till fysisk aktivitet hela livet?

Projekt som skapar förutsättningar att genomföra en verksamhet där barnen lär sig grundmotoriska färdigheter och hittar motivation till att vara fysiskt aktiva i hela livet.

Projekt som bidrar till att anpassa barnverksamheten. Projekten får innehålla moment av utbildning, utrustning och verksamhetsutveckling.

Kompetenshöja föreningen (upp till 30 000 kronor)

Projekt för verksamhet som innefattar SISU Idrottsutbildarna och/eller SB&K och dess utbildningsutbud. Projekt som riktar sig till unga ledare kommer att prioriteras. Hela beloppet måste förbrukas i utbildning/utvecklingskostnader, detta kan inkludera exempelvis eventuella resor och logi.

Tävlingsformer och tävlingsstrukturer (upp till 30 000 kronor)

Projekt som testar nya tävlingsformer och/eller tävlingsstrukturer. Projekten ska bidra till att barntävlingar är genomtänkta, roliga och barnanpassade.

MotoriQ (upp till 15 000 kronor)

Projekt som satsar på utveckling av barn- och ungdomsverksamheten med fokus på allsidig träning, nya rörelsefärdigheter och ökad motivation att vara fysiskt aktiv. Förslagsvis kommer projektet MotoriQ till er förening och genomför en utbildning. Efter utbildningen kan ni komplettera er verksamhet med mer utbildning och/eller anpassad utrustning.

 

Idrottslyftet 2019
Ansökan gör ni via er IdrottOnlinesida under fliken Idrottsmedel . För att ansöka om Idrottslyftet 2019 ska ni välja period Idrottslyftet 2019 samt det projektområde som ansökan avser. Ni hittar mer om IdrottOnline för föreningarna här: http://idrottonline.se

Ansökningsperioden öppnar i december 2018 och sista dag för ansökan är 31 januari 2019. Ambitionen är att kunna återkomma med besked innan februari månads slut.

För att kunna skicka iväg er idrottslyftsansökan måste ni ha registrerat föreningens ordförande och kassör på er IdrottOnlinesida. Ni ökar era chanser till Idrottslyft om ni har samtliga föreningsmedlemmar registrerade i IdrottOnline och att ni söker LOK-stöd. Om ni inte söker LOK-stöd ska ni på annat sätt kunna bevisa att ni bedriver verksamhet för åldrarna 7-25.

Ni måste ha ett organisationsnummer från Skatteverket för att kunna få Idrottslyftsbidrag.

Fördelningen av Idrottslyftet görs i en bedömning där samtliga inkomna ansökningar vägs in. Det betyder att en förening kan beviljas ett, flera eller inga bidrag. I möjligaste mån sker ingen minskning av ansökt belopp när bidrag beviljas.

Ni kommer få ett meddelande om redovisning i slutet av 2019. Förening som inte rapporterar eller inte förbrukar bidraget är återbetalningsskyldig. Bidraget ska vara förbrukat före 2019 års utgång.

Anläggning och idrottsmiljö

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Ett av Idrottslyftets prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer och därför avsätter Riksidrottsförbundet årligen medel till ett anläggnings- och idrottsmiljöstöd. Läs mer om detta stöd på http://www.svenskidrott.se/ekonomisktstod/Idrottslyftet/stodtillanlaggningarochidrottsmiljoer

 

Idrott för nyanlända

Svensk idrott vill ytterligare stärka arbetet med mångfald i föreningar och därmed bidra både till integrationen i samhället och svensk idrotts utveckling. Detta är i linje med idrottsrörelsens strategi där ett av de prioriterade områdena handlar om ett livslångt idrottande för alla grupper. Svensk idrott ska vara inkluderande och en positiv kraft mot segregation och utanförskap. Läs mer om detta på http://www.svenskidrott.se/Idrottfornyanlanda/

LOK-stöd

LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.
Information om LOK-stödet samt ansökan finns på Svensk Idrotts webbplats

http://www.svenskidrott.se/Ekonomisktstod/LOK-stod/

3
5
6