Rapport från Förbundsstämman 2021

SB&K | Idag höll Svenska Budo & Kampsportsförbundet sitt digitala årsmöte. Därmed är även förbundets årsmötessäsong till ända.

27 mars 2021  |  Mats Lilja

Årsmötet arrangerades från SB&K:s kansli i Stockholm. För ombud och åhörare skedde medverkan via verktyget Easymeet Online.

Årsmöteshandlingar innehållande bland annat Föredragningslista (på sida 7) har funnits publicerade på budokampsport.se sedan den 12 mars.

Röstlängden justerades under mötets inledning till 64 anmälda föreningar med totalt 95 röster. Stämman fann att mötet var behörigen utlyst.

Leif Sunje valdes till mötesordförande och Helga Une valdes till mötessekreterare [de ses på bilden här ovan]. Mike Wall och Per-Ola Olsson valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

På plats på kansliet som mötestekniker var Sofia Arnbom och Magnus Ledin.

Under punkt 8 Föredragande av verksamhetsberättelse 2020 nämnde förbundsordförande Fredrik Gundmark att Allstyle sedan årsskiftet är nytt underförbund inom SB&K. Det redogjordes också för jämställdhetsprojektet 50/50. På riktigt. Tävlingsverksamheten har på grund av coronapandemin varit starkt begränsad under året.

Styrelseledamoten Elin Bladh redogjorde för representativ demokrati, en fråga som styrelsen själva anförde i en proposition angående demokratiutredning till årsmötet 2020. Frågan är inte färdigutredd men undersökningar har gjorts hos medlemsföreningar. Rapport av detta kommer enligt Bladh att läggas ut på budokampsport.se.

En annan punkt från samma proposition till årsmötet 2020 gällde att utreda frågan om tvååriga mandatperioder till styrelsen i SB&K. Inte heller denna fråga är färdigutredd.

Verksamhetsberättelsen fastställdes och förbundsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Förbundsordförande Fredrik Gundmark redogjorde för årets enda proposition 2020:1 – Stadgeändring: Registrering av medlemmar i IdrottOnline. Bakgrunden till propositionen är att siffrorna skiljer sig rejält i vissa föreningars fall mellan vad som inrapporteras till SB&K respektive IdrottOnline (för LOK-stöd). Låga siffror till SB&K innebär att föreningarna betalar för låga medlemsavgifter och att underförbunden får mindre pengar till sin verksamhet. Höga siffror i IdrottOnline kan ge bidrag som föreningar egentligen inte har rätt till. För att komma tillrätta med detta föreslogs i propositionen att föreningar åläggs att varje halvår uppdatera sina medlemssiffror i IdrottOnline. Fullständiga propositionen finns att läsa på sidorna 45–48 i årsmöteshandlingarna.

Denna proposition blev omdiskuterad och ett antal ombud begärde ordet. Av dessa vände sig flera emot förslaget med gällande formulering då det skulle innebära merarbete för föreningarna. Två ombud la egna förslag om modifierade lydelser av propositionen. Två ombud ställde sig bakom propositionen i sin helhet.

Förbundsstyrelsens förslag blev nedröstat av stämman. 8 ombud yrkade bifall, 46 yrkade avslag, 2 avstod från att ta ställning, 39 valde att inte rösta.

De två förslagen till ändring av propositionen gick till ytterligare omröstningar i två steg. Till slut uppnådde förslaget från Mike Wall (Fenix Budo & Kampsportsförening) tillräcklig majoritet. Exakta formuleringar finns att läsa när stämmoprotokollet är signerat.

Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

Det fanns heller inga ärenden att behandla gällande Inval och uteslutning vare sig gällande idrotter eller underförbund.

Årsavgifterna till SB&K och underförbund för nästkommande verksamhetsår fastställdes. Summorna är desamma som innevarande år. Det beslutades heller inte om några extra avgifter.

Styrelsen fortsätter att arbeta utan arvode.

Gällande styrelsens sammansättning valde stämman att gå på valberedningens förslag:

Ordförande
Fredrik Gundmark, omval 1 år

Ledamöter
Elin Bladh, omval 1 år
Marina Regnér, omval 1 år
Kirsi Höglund, omval 1 år
Musse Hasselvall, omval 1 år
Patrik Asplund, omval 1 år
Frej Levin, nyval 1 år

Suppleanter
Sara Abouzeedan, omval 1 år
Ulf Hjerppe, omval 1 år

Även när det gällde valen av revisorer samt medlemmar till Disciplinnämnden gick stämman på valberedningens förslag. Samtliga omvaldes på 1 år:

Revisorer
Micaela Karlström, Allegretto Revision (auktoriserad)
Christian Lund

Revisorssuppleanter
Anna Wretholm, Allegretto Revision (auktoriserad)
Sabrina Sedin Roskvist

Disciplinnämnd
Peter Dahlqvist, ordförande
Daniel Svensson
Sara Axelsson

Den sittande valberedningen blev själv omvald, dock med ny ordförande:

Valberedning
Anders Pettersson, ordförande
Irene Brändström
Jöran Fagerlund

Valet av ombud och suppleanter till Riksidrottsförbundets stämma hänsköts däremot till förbundsstyrelsen att besluta om.

Stämman tog strax över 3 timmar inklusive en kortare paus.

Text: Mats Lilja
Foto: Magnus Ledin, Sofia Arnbom

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

7
6
11