50/50. På riktigt. | Utbildningskit

Är ni en förening, ett distrikt, ett underförbund eller en valberedning som vill arbeta mer med jämställdhet? Här följer några tips och förslag på hur ni kan starta arbetet inom just er organisation.

För idrottsföreningar

1. Ta fram statistik på antal medlemmar, tränare/ledare, styrelserepresentanter, andra nyckelfunktioner – hur många är män, hur många är kvinnor, hur många har annan könstillhörighet? Och gör det inte svårt, använd Excel eller Word.

2. Gör en enkät med frågor kring hur man uppfattar jämställdhet i verksamheten och skicka ut till aktiva medlemmar. Det finns enkla gratisverktyg att använda, till exempel Google Formulär. Ett förslag på upplägg av enkät finns här på hemsidan.

3. Ta fram grundläggande begrepp och uttryck kopplat till jämställdhetsarbete så att kunskapsnivån generellt höjs. Starta förslagsvis med vår lista på utvalda begrepp.

4. Sätt upp affischer och information i dojon/träningslokalen kring frågan och vad man kan tänka på för att skapa ett jämställt träningsklimat. Exempelvis har Riksidrottsförbundet affischen Här idrottar vi jämställt.

5. Lyft frågan i samband med träningar och/eller utbildningstillfällen. Detta kan göras genom särskilda samtal/tillfällen eller genom att integrera perspektivet i den vanliga träningen/utbildningen. Exempel på frågor att diskutera; hur uppfattar du som tjej/kvinna, pojke/man träningsmiljön? Vilket tilltal och språkbruk har våra instruktörer? Vad innebär ett jämställt ledarskap? Finns det något kring dojon som vi kan förändra för att skapa en mer inkluderande miljö? Hur välkomnar vi nya medlemmar oavsett kön eller könstillhörighet?

Mer djupgående:

6. Gör en jämställdhetsanalys av er verksamhet. Här finns fyra förslag på tillvägagångssätt:

7. Slutar tjejer i en viss ålder? Prata och intervjua dem för att ta reda på varför.  Ställ frågor som till exempel: Varför väljer du att sluta? Finns det förändringar du kan peka på för att du ska vilja stanna? Har du några tips till oss som förening eller klubb för att behålla tjejer? Upplever du att killar/män och tjejer/kvinnor behandlas olika?

8. Prata med aktiva manliga medlemmar om hur de upplever jargong, samspelet med kvinnliga medlemmar och sin egen roll i skapandet av träningsmiljö. Använd filmer och material kring Normmedveten idrott som stöd/utgångspunkt.

9. Använder ni marknadsföringsmaterial för att locka nya medlemmar? Se över materialet ur ett jämställdhetsperspektiv och gör eventuellt förändringar. Vilka bilder används? Vilket tilltal? Hur utformas texter? Hur används sociala medier och vad visas? Kontakta gärna SB&K för samarbete kring dessa frågor.

10. Vilka normer råder hos oss? Gör Teflontestet och/eller använd material kring Normmedveten idrott.

11. Ta del av den jämställdhetskartläggning som SB&K tagit fram under 2021. Detta i sin helhet eller utvalda delar som är relevanta för er förening.

För distriktsförbund och underförbund

1. Hur kan vi stärka vårt ledarskap gentemot föreningar som söker stöd kring jämställdhet och inkludering? Behöver vi stärka och utbilda vår egen personal?

2. Intervjua föreningar med olika typ av representation (manlig dominans, kvinnlig dominans, 60/40-representation) och ta reda på respektive behov kring jämställdhetsarbete.

3. Gör en jämställdhetsanalys av distriktets eller underförbundets egna verksamhet. Här finns tre förslag på tillvägagångssätt:

4. Ta reda på vilka normer som råder i er organisation och på er arbetsplats. Gör Teflontestet och/eller använd material kring Normmedveten idrott.

5. Ta del av den jämställdhetskartläggning som SB&K tagit fram under 2021, i sin helhet eller utvalda delar som är relevanta för er organisation.

För valberedningar

1. Har vi en systematik i vårt nomineringsarbete? Till exempel; finns det färdiga formulär/frågor, arbetar vi uppsökande, hur kartlägger vi våra nätverk?

2. Hur säkerställer vi att kvinnliga och manliga kandidater lyfts fram på ett likvärdigt sätt?

3. Gör en analys av er valberedning; vilka normer råder hos oss, vilka representerar vi, har vi ett inkluderande och öppet arbetssätt? Till exempel är Teflontestet en bra utgångspunkt.

4. Hur definierar vi kompetens? Hur diskuterar vi kompetens? Läs till exempel kapitlet Varför är fler män än kvinnor ledare? (från sida 31) i Riksidrottsförbundets rapport Jämställdhet bland idrottens ledare.

5. Gå utbildningen “Strategiskt styrelsearbete” som RF/SISU arrangerar.

Texterna är skrivna av Sara Wiggberg och bearbetade av Mats Lilja.
Detta har skett inom ramen för SB&K:s projekt 50/50. På riktigt. 2020–2021.

0
0
0