Utvärderingen av de digitala årsmötena är klar

SB&K | Precis som förra året har förbundet låtit utvärdera deltagarnas erfarenheter av de digitala mötena. Allt fler föredrar nu stämmor på distans.

22 april 2021  |  Mats Lilja

Som vi tidigare har berättat så gick en enkät ut efter de 19 stämmorna i SB&K:s regi. Frågorna gällde dels upplevelsen av årsmötena och dels synen på föreningsdemokrati, med några av frågorna kopplade till förbundets projekt Demokratidrott.

Enkäten gick ut till de 339 personer som hade registrerat en anmälan till något av förbundens årsmöten under mars månad. Totalt svarade 172 personer. En klar majoritet, 89%, tycker i stor eller mycket stor utsträckning att det gick utmärkt att delta i de digitala årsmötena. Denna siffra är högre än i motsvarande utvärdering 2020 (då 85%).

Att SB&K i framtiden ska hålla årsmöten enbart i digitalt format är mer än hälften (58%) av de svarande positiva till, medan ungefär en tredjedel anser att det bör göras i liten eller mycket liten utsträckning. Av de som valt att utveckla sina svar tycks det finnas tydliga för- och nackdelar med både digitala och fysiska träffar.

Att hålla årsmöten i ett digitalt format anses av förespråkarna vara kostnadseffektivt och tidsbesparande, framförallt för de som annars behöver resa långt. De fördelar som lyfts fram med fysiska årsmöten är framförallt att det möjliggör för diskussioner på ett lättare sätt än när mötena hållits digitalt samt att det mer informella relationsskapandet och de sociala träffarna som uppstår vid fysiska möten är uppskattade och önskvärda bland många medlemmar.

Flera svaranden föreslår en slags hybridform för kommande årsmöten, där man kan delta på plats men också via digitallänk om man så önskar. En förutsättning för digitala årsmöten är i sådana fall att teknik och uppkoppling fungerar felfritt. I utvärderingen 2020 ansåg 53% att årsmöten framöver endast ska hållas digitalt – årets siffra är alltså 5 procentenheter högre.

65% av de som svarade anser också att den digitala formen för årsmötet har en positiv effekt på demokratin i förbundet. Även denna siffra är högre än i förra årets enkätsvar (då 63%).

I enkäten ställdes även frågor om upplevelsen av föreningsdemokrati inom SB&K som organisation, på både förbunds- och föreningsnivå. Bland de svarande anser sig de allra flesta ha goda kunskaper om föreningsdemokrati och den svenska idrottsrörelsen. En överväldigande majoritet upplever också att den föreningsdemokratiska kulturen är öppen och inkluderande, såväl på förenings- som på förbundsnivå.

Det som framhålls vara den största utmaningen med föreningsdemokratin, oberoende organisationsnivå, är tid för engagemang/tidsbrist. På frågan om ökade samarbeten inom förbunden och idrottsrörelsen instämmer över hälften av de svarande helt eller delvis, samtidigt som nästan 21% inte har någon uppfattning i frågan.

Vad gäller relationen mellan den egna föreningen och förbunden önskar hälften av de svarande en närmare relation.

Text: Astrid Hultin Svensk, Mats Lilja
Foto: Sofia Arnbom


Här finns siffrorna för några av frågorna i enkäten. 172 respondenter deltog.

Könsfördelning
Män 67,4%
Kvinnor 30,8%
Annat alternativ 0,6%
Vill inte svara 1,2%

 

Åldersfördelning
25 år och yngre 1,7%
26–40 år 27,3%
41–60 år 65,1%
61 år och äldre 5,8%

 

Vilket årsmöte man deltog i (de 4 största)
Svenska Budo & Kampsportsförbundet 26,7%
Svenska Aikidoförbundet 15,7%
Svenska Kendoförbundet 8,1%
Jujutsufederationen 8,1%

 

I vilken utsträckning håller du med om följande påstående:
“Att delta på ett digitalt årsmöte fungerade alldeles utmärkt”
I mycket stor utsträckning 46,5%
I stor utsträckning 42,4%
I liten utsträckning 5,2%
I mycket liten utsträckning 5,2%
Ingen uppfattning 0,6%

 

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

56
48
57