Demokratidrotts kartläggning går in i nästa fas

SB&K | Under försommaren genomförde Demokratidrott tre olika enkäter. Nu reflekterar projektledaren Astrid över resultaten och blickar tillsammans med referensgruppen fram emot en spännande höst.

31 augusti 2021  |  Mats Lilja

Med sommaren nu definitivt avklarad så återgår också förbundskansliets arbete till det normala. Det gäller även det pågående projektet Demokratidrott, som leds av projektledaren Astrid Hultin Svensk.

Sedan i våras pågår en stor kartläggning av föreningsdemokrati inom SB&K, dess underförbund, distrikt och idrottsföreningar. Arbetet med den har nu återupptagits efter sommaruppehållet.

Astrid Hultin Svensk ger här en avstämning gällande projektet och kartläggningen.

Hur har sommaren varit, Astrid?

− Tack, den har varit fin! Det har varit mycket häng på hemmaplan i Hälsingland med sol, bad och golfande. Det senare har nämligen blivit min senaste hobby så ovanligt mycket tid har därför spenderats på golfbanan i sommar.

Hur har du gått in i arbetet nu efter ledigheten?

− Med full kraft, tänkte jag säga. Även om kraften ändå får sägas vara något återhållsam så här till en början efter sommarsemestrarna. Vi är snart halvvägs in i projektet och det känns därför viktigt att stanna upp för en stund och se vad det är vi har genomfört hittills, vilka intryck medlemmarna gett oss och hur vi utifrån det vill gå vidare med projektet den tid som är kvar.

Hur var mottagandet av enkäterna som skickades ut i maj?

− Jag skulle säga att det var ett relativt stort intresse. Med tanke på att enkäterna var öppna en begränsad och dessutom rätt kort tid så tycker jag att gensvaret var väldigt bra! 238 personer svarade på föreningsmedlemsenkäten, 38 personer på underförbundsenkäten och för distriktsenkäten fick vi in totalt 8 svar. Ett glatt besked var också att många visade ett vidare intresse för projektet och möjligheten att delta i arbetet längre fram.

Vilka var det framförallt som svarade?

− Den stora majoriteten av de som svarade har idag redan ett styrelseuppdrag, vilket innebär att underlaget från enkäterna egentligen inte blir representativt för hela SB&K. Men svaren ger oss ändå mycket information och jag är väldigt glad och tacksam till alla som tog sig tid att svara.

Med tanke på den höga andelen styrelsemedlemmar bland de som svarade borde kännedomen om föreningsdemokrati vara stor?

− Ja, den är relativt hög. Även uppfattningen om styrelsers gemensamma kunskapsnivå inom ämnet upplevs hög bland de flesta som svarade. När vi sen ser till resultatet på vissa andra frågor så tycks det saknas viss kännedom om delar av föreningsdemokratins praktiker. Att en idrottsförening är obligerad att ha en valberedning till exempel är något som alla inte tycks känna till.

Hur såg svaren ut när det gäller medlemmarnas engagemang?

− Intresset för att engagera sig, exempelvis inom styrelsearbete, uppfattas av de svarande vara varierat där störst intresse verkar finnas inom underförbunden. De flesta menar också att de inte har några större svårigheter med att tillsätta nya styrelsemedlemmar, även om det inte är helt självklart enligt andra.

Hur ser man på de utbildningsinsatser som görs inom förbundet?

− Svaren visar att många, över hälften av de svarande, brukar delta i olika typer av utbildningar där majoriteten av de utbildningarna är av det mer praktiska slaget. Det kom dock in en hel del förslag och önskemål om ämnen och teman för utbildningar, där både praktiska och idrottsnära utbildningar efterfrågas såväl som mer administrativa och logistiska. Även önskemål om gemensamma event och sammankomster har inkommit.

Finns det några andra generella resultat från enkäterna som man kan utläsa redan nu?

− Precis som utvärderingen efter förbundets årsmöten visade tycks tidsbrist vara den upplevt största utmaningen med föreningsdemokrati. Generellt tycks även deltagarnivån vid årsmöten vara låg inom förbundet. Och om vi ser till engagemang och delaktighet i styrelsearbete så är det endast 40% av de svarade på föreningsmedlemsenkäten och 13% av de svarade på underförbundsenkäten som svarar att de har minst en person under 25 år i sin styrelse. För specialidrottsdistriktsförbunden är siffran 0. Ett resultat som, som jag ser det, aktualiserar projektet Demokratidrott än mer då majoriteten av föreningsmedlemmarna inom förbundet är barn och unga.

Vad händer härnäst inom projektet?

− Vi har under våren, parallellt med enkäterna, jobbat på att ta fram olika stödmaterial och verktyg i syfte att göra information om såväl föreningsdemokrati som dess olika praktiker, till exempel genomförande av årsmöten, mer tillgängligt. Så arbetet med det fortsätter. Sen har vi för avsikt att genomföra samtal med några av de som anmält intresse till att delta i projektet, detta för att få en djupare och mer kvalitativ bild av hur föreningsdemokratin upplevs inom förbundet. Och vi i referensgruppen fortsätter att träffas kontinuerligt.

Till sist, är det något mer du vill tillägga?

− Det är väldigt roligt att det tycks finnas ett intresse för föreningsdemokrati och inkludering bland våra medlemmar! Och jag vill verkligen tacka alla som visat intresse för att engagera sig i projektet. Det stora intresset gör också att det tar tid att återkoppla till samtliga, så om man väntar på svar och undrar varför det dröjer så är det därför. Och om det är så att någon har en fundering eller idé kring projektet så är det bara att höra av sig!

Mer information om projektet hittar ni under FörbundDemokratidrott. Där finns också kontaktuppgifter till projektledaren Astrid Hultin Svensk.

Text: Mats Lilja
Foto: Privat

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

51
43
52