Uppföljning av föreningarnas årsrapport 2022

SB&K. Årsrapporten är en insats för att identifiera det faktiska antalet medlemmar som finns i verksamheten. Här presenteras en uppföljning utifrån första årets insatser.
(Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån)

23 november 2022  |  Sofia Arnbom

Riksidrottsförbundet (RF) delar ut det statliga stödet till idrotten baserat på specialidrottsförbundens (SF) storlek, medlemsantal och aktiviteter som finns registrerade i IdrottOnline. SB&K har som SF tillsammans med alla medlemsföreningar ett ansvar för att korrekt medlemsstatistik är registrerad i IdrottOnline.

Medlemsantal redovisade av RF utifrån IdrottOnline respektive SB&K utifrån klubbregistret har över tid uppvisat en växande differens.

Bild: Jämförelse av registrerat antal medlemmar i klubbregistret respektive IdrottOnline 2015 – 2020.
FÖRKLARING

Klubbregister SB&K: Antalet medlemmar som föreningarna rapporterar in och betalar medlemsavgift för. Medlemsantal finns presenterade i förbundets Verksamhetsberättelse.

Aktiv i idrott IdrottOnline: Medlemsantal utifrån antalet “aktiv i idrott” som finns registrerade i IdrottOnline. Medlemsantal för alla specialidrottsförbund inom RF finns att ta del av i Idrotten i siffror – RF.

 

Två tänkbara anledningar till skillnaden kan vara att:

• Föreningarna adderar nytillkomna medlemmar i sitt register i IdrottOnline men avregistrerar inte de medlemmar som lämnar.
• Föreningarna rapporterar och betalar till SB&K för ett lägre antal medlemmar än de i praktiken har.

En jämförelse som gjordes mellan föreningars inrapporterade medlemsantal till SB&K och beviljat LOK-stöd visade på en liknande problematik. Utifrån detta beslutade Förbundsstämman 2021 att tydliggöra föreningarnas ansvar att “Föra medlemsförteckning och minst en gång om året uppdatera den i RF:s IT-system IdrottOnline.” I praktiken innebär beslutet att föreningar ska skicka in en årsrapport via IdrottOnline senast 31 januari vilken inkluderar aktuellt medlemsantal.

FÖRKLARING

Medlemsrapport: Rapport av medlemsantal som görs av förening i SB&K:s eget system, klubbregistret. Rapporten genererar föreningens faktura för medlemsavgift.

Årsrapport: Rapport av medlemsantal som görs av förening i IdrottOnline. Årsrapporten kan även innehålla frågor att besvara.

 

Årsrapport 2022

I anslutning till beslutet utlovades att “förbundet skall följa upp genom att stämma av i IdrottOnline”. Fokus för årets uppföljning har legat på medlemsantalet i förbundet som helhet samt på utmaningar med årsrapporten som framkom i dialog med föreningar.

De vanligast förekommande frågeställningarna från föreningarna och svar på dessa har vi inför kommande svarsperiod samlat på en egen sida. I de fall förutsättningarna ändrats från föregående år är det noterat.

Vid utgången av januari hade SB&K 790 medlemsföreningar. 502 av dessa rapporterade antalet medlemmar och betalade medlemsavgiften i tid för att upptas i röstlängden. 353 föreningar skickade in en årsrapport i IdrottOnline senast 31 januari.

I IdrottOnline minskade SB&K:s medlemmar under ett par månader från det att årsrapporten öppnat. Ett antagande är att minskningen kommer sig av att ett flertal föreningar såg över och uppdaterade sina medlemsregister i samband med att de skickade in sin årsrapport.

Aktiv i idrott IdrottOnline för SB&K.
Bild: Utveckling av aktiv i idrott IdrottOnline för SB&K. Siffror hämtade från beslutsstöd i IdrottOnline. Beslutsstöd uppdateras i början av varje månad och avser då föregående månads siffror.

Ökningen av antalet medlemmar på aggregerad nivå i IdrottOnline har i och med detta planat ut något. Detta till trots uppvisar SB&K den 1 oktober 2022 nästan dubbelt så många medlemmar i IdrottOnline (100 891) som i klubbregistret (51 071).

Medlemsantal SB&K 2015 - oktober 2022.
Bild: Jämförelse av registrerat antal medlemmar i klubbregistret respektive IdrottOnline 2015 – oktober 2022.

Knappt hälften av föreningarna skickade in en årsrapport detta år och drygt 60% betalade medlemsavgiften i tid. Kan andelen öka 2023 minskar det antalet föreningar som riskerar uteslutning och ökar möjligheten för organisationen att fokusera på utveckling. Vi kan nämligen konstatera att för att identifiera effekter av årsrapporten krävs uppföljning över längre tid.

Fortsättning

I plan ligger att Årsrapport 2023 öppnar 2022-12-01. I sin utformning kommer den att hållas så lik som möjligt den tidigare. Justeringar som förenklar för föreningarnas rapportering och som visat sig praktiskt möjliga i IdrottOnline är genomförda.

Målsättningen med kvalitetsarbetet som helhet och årsrapporten i synnerhet är att medlemsantalet i de båda registren ska spegla varandra. Det ska spegla det faktiska antalet medlemmar i verksamheten. För att nå dit behöver alla inom SB&K fortsätta bidra i det gemensamma arbetet.

Den som har förslag på insatser i det fortsatta kvalitetsarbetet kring medlemsrapportering är varmt välkommen att kontakta undertecknad på arnbom@budo.se.

Text & bild: Sofia Arnbom

51
43
52