SB&K Logotype

Protokollet från SB&K:s förbundsstämma är publicerat

SB&K | Nu finns både protokoll och reviderade stadgar på hemsidan. Delar av stämmobeslutet ej praktiskt genomförbart.

8 juni 2021  |  Mats Lilja

Svenska Budo & Kampsportsförbundets årsmöte, förbundsstämman, genomfördes digitalt den 27 mars i år.

En proposition från förbundsstyrelsen gällande redovisning av medlemmar i IdrottOnline (beskrivet från sida 45 i Årsmöteshandlingarna) gav upphov till en hel del diskussioner under stämman. Dessa turer finns beskrivna under punkt 12 i det nu publicerade Årsmötesprotokollet.

Styrelsens proposition röstades ner av stämman men ett modifierat förslag av propositionen vann däremot stämmans majoritet. Detta stämmobeslut innebar också ändring av SB&K:s stadgar. Under 7 kapitlet 4§ tillfördes bland annat följande formuleringar:

[Förening ska] Föra medlemsförteckning och minst en gång om året uppdatera den i RF:s IT-system IdrottOnline.

Om årsrapporter och fastställda avgifter inte inkommit i tid äger Förbundet i samråd med RF rätt att minska LOK-stödet i enlighet med RF:s policy. En förening kan bli av med 25, 50, 75% av sitt LOK-stöd alternativt fråntas det helt vid utebliven betalning och redovisning.

De nya stadgarna har därefter skickats in till Riksidrottsförbundet för granskning. RF:s kanslis juridiska avdelning har nu återkommit med följande skrivelse gällande det andra stycket ovan (SB&K benämns som specialidrottsförbund, SF):

Enligt förordningen (1999:1177) om statsbidrag till Idrottsverksamhet har regeringen överlämnat uppgiften till RF att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet. Med stöd av förordningen samt föreskrifter fastställda av [Riksidrottsstyrelsen] beslutar RF om fördelning av bl.a. LOK-stödet. SF har inte av RF delegerats uppgiften att fördela och besluta om LOK-stöd. Det finns därmed varken stöd i förordningen, LOK-stödsföreskrifterna eller RF:s stadgar för att införa en sådan skrivning som [SB&K] nu har beslutat om.

Således har stämmobeslutet ingen praktisk inverkan gällande SB&K:s möjlighet att påverka storleken på föreningars LOK-stöd. Det åligger nu nästa förbundsstämma att rösta om en ny lydelse och nya ändringar i stadgarna.

Den framröstade stadgeändringen är införd i de nu reviderade stadgarna för förbundet men delar av beslutet går alltså enligt beskedet från Riksidrottsförbundet inte att tillämpa i praktiken.

Som vanligt så hittar ni alla viktiga dokument i vår Dokumentbank.

Text: Mats Lilja

Lämna en kommentar

Du måste varainloggad för att skriva en kommentar

0
0
0