Elit & Utveckling

Information om SB&K:s elitidrottsprogram 2022–2023, som är en förlängning av det tidigare projektet Landslagsstöd X.

Information till underförbund

Tack vare ett bra arbete under covid-19-tiden med omställning till digitala träffar för prioriterade idrottare, en till största del digital elitjuniortränarutbildning, och stöttning till prioriterade idrotter i de tider covid-19-situationen tillät det, har SB&K blivit tilldelade ett nytt stöd under en ny tvåårsperiod. Detta är mycket glädjande, då SB&Ks arbete med en central roll för elitstöd för våra UF kan fortsätta.

Efter två års verksamhet med landslagsstöd X har SB&K i samråd med SOK, RF och Parasport i Sverige, valt en ny strategi för nästa kommande tvåårsverksamhet. Förändringen baseras på de lärdomar som har gjorts under de två första åren, samt är en del av en längre plan för SB&K elitverksamhet.

Därför kommer SB&K att under de kommande två åren implementera satsningen Elit & Utveckling. E&U kommer att vara ett stöd för seniora utövare som redan befinner sig på, eller nära, en internationell topp, samt vara ett stöd för juniora utövare som av sina landslagsledningar anses vara en idrottare med möjlighet att nå en senior internationell toppnivå. I ett första steg hoppas SB&K kunna stödja 15 seniora idrottare och 15 juniora idrottare, samt deras hemmatränare och landslagsledningar. Läs mer nedan om ansökningsförfarande.

Utöver E&U kommer SB&K inom ramen för elit satsa på att underlätta kommunikation mellan landslagsledning och styrelser genom gemensamma konferenser eller liknande träffar med elitverksamhet som tema.

Genom E&U kommer kompetens och erfarenhetsutbyte ske för hemmatränare, tester och fysträning för de aktiva och generellt stöd för landslagsledningar utifrån behov.

Tidigare testhelger på Bosön för hela landslag kommer ej att bekostas av SB&K/RF, då flertalet landslagsledare är utbildade testledare och med enkelhet kan utföra generella fystester på sina landslag på landslagsläger ändå. Testlåda finns att låna i Stockholm. Arbete med Fysprofilen bör dock fortgå, som en del av landslagsledningens kravanalys på idrotten. Möjlighet finns också för er att ansöka om besök till ert landslagsläger för tester med testlådan på plats hos er, och detta görs i möjliga mån av tid och kostnad. Finns det behov håller SB&K i en ny testledarutbildning.

Anledningen till att detta avslutas som tidigare utfört är att fysiken på generell nivå på landslag knappt höjs. Däremot har fysiken på de prioriterade idrottarna förbättrats under perioden, vilket stöder idén om att man behöver ha mer personligt riktad verksamhet. Något som SB&K kommer att kunna ha för några, medan hemmatränare och landslagsledning bör besitta den kunskapen och intresset för att gynna desto fler. Detta tror vi kommer att ske i större utsträckning om hemmatränare görs mer delaktiga i E&U då de tränar fler än en aktiv.

Helena Plüss (f.d. Hugosson)
Projektledare för Elitidrottsprogrammet
Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Innehåll i E&U

Vad som tillhandahålls till en utvald idrottare inom Elit&utveckling:

 • RFs resurser: nutritionist, idrottspsykologisk rådgivare samt screening på Bosöns klinik för sjukgymnastik.
 • SB&Ks träningsrådgivare och fystester.
 • Bosön idrottsmedicinska labb för tester utöver bastesterna.
 • Teknikträning i all allmänfysisk träning som ligger utöver den grenspecifika kampsporten.
 • Fyra träffar på Bosön för tester&träning samt föreläsningar och workshops kring relevanta ämnen kopplade till en idrottskarriär.
 • Möjlighet till ett individuellt prövat ekonomiskt bidrag för ex. sparringläger utomlands eller liknande som inte finns att tillgå i Sverige (innefattar ej bidrag till tävlingar).

En hemmatränare till en aktiv idrottare har obligatorisk närvaro vid två fysiska träffar per år (totalt fyra under två år), samt uppmanas att delta på vissa utvalda föreläsningar under åren. Två av träffarna kommer att sammanfalla med de aktiva per år, medan de aktiva träffas ytterligare två gånger per år för mer behovsanpassat stöd.

De fysiska träffarna för tränarna kommer att gå igenom följande ämnen för kompetensutveckling:

 • Fysiologi – syfte träningslära, testers betydelse och praktiska utförande, praktisk fysträning (Träff 1).
 • ACT – idrottspsykologi för ledare (Träff 2).
 • Matchning – tävlingskunskap, praktisk och psykologisk inkl formtoppning (Träff 3).
 • Coachande samtal – konsten att motivera, utmana och stötta en aktiv (Träff 3).
 • Hållbart ledarskap – egen återhämtning och hållbara idrottare (Träff 4).
 • Önskemål från hemmatränare (Träff 4).
 • Erfarenhetsutbyte mellan tränare (kontinuerligt på alla träffar).

SB&Ks projektledare kommer att ha en kontinuerlig dialog och träffar med ”den aktivas triangel”: den aktiva, hemmatränaren och landslagsledning. Det är krav på att delta på ovan nämnda träffar och vara delaktig i kommunikationen gällande den aktiva.

Efter år ett görs en utvärdering av samarbetet och utvecklingen av den aktiva samt SB&Ks roll. SB&K har rätt att utesluta en aktiv och dess hemmatränare ur E&U om deltagandet inte anses fullgott. Efter två år är denna projekttid över och en ny ansökan kommer att behöva skickas in för nästa tvåårsperiod.

Kriterier för att delta i E&U

För att ansöka om en plats i Elit- respektive utvecklingsgruppen krävs meriter enligt nedan.

Senior Elit

 • Dokumenterad träning från minst ett år bakåt i tiden och en välgjord analys av hemmatränare och landslagsledning kring vad som saknas för att ta ytterligare ett steg alternativt behålla sin position.
 • En träningsmängd på 600 timmar eller mer per år.
 • En kompletterande fysträning som motsvarar idrottens krav för elit (antingen ett snittvärde på fysprofilen på 4 poäng eller mer, eller i samråd med landslagsledning bekräftelse på att kraven är uppfyllda till åtminstone godkänd-nivån).
 • En hemmatränare som deltar på sammankomster inom E&U för vidareutveckling och erfarenhetsutbyte med andra elittränare.
 • En landslagsledning som deltar på sammankomster inom E&U, i den mån det är genomförbart, men som kontinuerligt håller en dialog kring de aktiva och är delaktig i den aktivas utveckling.
 • En elitsatsning (amatör) som kommer att sträcka sig minst två år framåt, gärna längre.
 • Ett behov av stöd av RFs och SB&Ks resurspersoner.
 • Fyller 18 år under 2022 eller är äldre.

Utveckling

 • Dokumenterad träning från minst ett halvår bakåt i tiden och analys gjord av den aktiva kring vilka grunder som gör personen aktuell för framtida framgångar.
 • En träningsmängd på 400 timmar eller mer per år.
 • En hemmatränare som deltar på sammankomster inom E&U för vidareutveckling och erfarenhetsutbyte med andra elittränare.
 • En landslagsledning som deltar på sammankomster inom E&U, i den mån det är genomförbart, men som kontinuerligt håller en dialog kring de aktiva och är delaktig i den aktivas utveckling.
 • En elitsatsning (amatör) som kommer att sträcka sig minst två år framåt.
 • Ett behov av stöd av RFs och SB&Ks resurspersoner.
 • Fyller 15 under 2022 eller är äldre.

Urval till E&U 

Då Svenska Budo & Kampsportsförbundet innehar fler än 30 aktiva som motsvarar ovanstående krav kommer stor vikt tas vid klubbtränarens intresse av att vidareutvecklas och utbyta erfarenheter med andra tränare, då SB&K anser detta som en viktig del i utveckling av vår elitverksamhet.

Stor vikt kommer också att läggas på den aktivas inställning och engagemang i sin idrottsliga utveckling, samt långsiktiga planering och satsning.

Idrottare som är äldre än juniorer men som ändå anses vara under utveckling av sin landslagsledning kan tas i beaktan till denna satsning.

Ansökan till E&U 

Följande ska anges i ansökan:

 • Namn på den aktiva.
 • Om man ansöker om Elit eller Utveckling (endast ett alternativ är möjligt).
 • Idrott.
 • Ansvarig hemmatränare inklusive kontaktuppgifter (telefon och e-post). Denna kan alltså skilja sig från klubbens huvudtränare, här avser vi den som är närmast den aktiva och som skulle gå den tillhörande utbildning som E&U tillhandahåller.
 • Landslagsledare.
 • Ålder på den aktiva.
 • Antal tränade år av idrotten.
 • Meriter (år och typ, förklara gärna om det finns fler organisationer i er idrott).

Dessutom ska följande bifogas:

 • Det som finns i dokumenterad väg gällande träning (1 år eller 6 månader) samt en skriftlig analys av idrottarens utveckling och status idag. Max en A4 analys. Bifoga dokumenterad träning i den form som är enklast för er.
 • Fysprofil (gjord 2020–2021) eller andra fystester som styrker att den aktiva håller en god fysisk nivå, behövs ej för juniorer.
 • Vilken typ av stöd anser ni (aktiv, hemmatränare och landslagsledning) att det behövs utifrån vad RF och SB&K har att erbjuda? Utveckla gärna.

Ansökningsformulär finns här:

» Ansökan till Elit & Utveckling (.docx)
» Ansökan till Elit & Utveckling (.pdf)

OBS! Ansökan skickas av berörd landslagsledning då denna samlar in samtliga ansökningar och skickar i ett mail. Ansökan mailas till pluss@budo.se.

Antagning till E&U kommer att göras av Svenska Budo & Kampsportsförbundets Elitidrottskommitté.

Kontakt 

Helena Plüss
Projektledare

Foto 

Jonathan Broberg
Kommunikationsansvarig

47
41
42