FAQ – Vanliga frågor

Här har vi samlat några av de vanligast förekommande frågorna gällande SB&K och förbundets verksamhet.

Frågor om medlemskap

Hur bildar man en förening?

För att bilda en förening krävs ett bildande möte. Till det mötet är alla som är intresserade av att bilda och ingå i föreningen välkomna. Hur man går tillväga finns beskrivet här.

Hur kan jag hitta en förening att bli medlem i?

I klubbregistret här på budokampsport.se finns kontaktuppgifter till föreningar anslutna till Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Det går att söka på specifik idrott och/eller geografiskt område.

Hur kan vår förening bli medlem hos Svenska Budo & Kampsportsförbundet?

En förening blir medlem genom att ansöka om medlemskap och uppfylla de krav som ställs för att medlemskapet ska godkännas. Vilka kraven är och hur er förening gör för att ansöka om medlemskap finns beskrivet här. 

Vilka fördelar finns det med att vara en förening med medlemskap hos Svenska Budo & Kampsportsförbundet?

Medlemskap i SB&K innebär att föreningen får:

  • Försäkring via RF:s grundförsäkring.
  • Olycksfallsförsäkring för föreningens medlemmar.
  • Tillgång till utbildningsverksamhet inom SB&K och RF-SISU.
  • Möjlighet att söka bidrag för utbildningar och utvecklingsarbete.
  • Möjlighet att söka kommunala och statliga stöd, som lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd).
  • Möjlighet att ansöka om förtjänsttecken till föreningens medlemmar.
  • Möjlighet att ansöka om tävlingssanktion.
  • Möjlighet att påverka utvecklingen genom den demokratiska medlemsorganisationen.
  • Tillgång till det kostnadsfria IT-systemet IdrottOnline för medlemsregister.
  • Möjlighet att nyttja de rikstäckande avtal och förmåner för t.ex. boende, hyrbilar och banktjänster.

Vi har flera idrotter i vår förening, kan vi då vara medlem i flera underförbund?

Ja, föreningen kan ansöka om medlemskap i de idrotter/underförbund som föreningen har verksamhet i. Vilka idrotter föreningen har verksamhet i ska framgå i föreningens stadgar. Här på vår hemsida finns både en lista över de idrotter som bedrivs inom Svenska Budo & Kampsportsförbundet samt en lista över samtliga våra underförbund. 

Vilka rättigheter har man som medlem i en förening?

Eftersom en förening styrs genom demokrati innebär det att du som medlem har rätt till information och träffar som föreningen anordnar. Du har också rätt att tycka till, påverka och delta i föreningens verksamhet. Som medlem har du även en skyldighet att följa föreningens stadgar och verka för föreningens ändamål.
För att veta vad som gäller
 som medlem i just din förening kan du titta vad som står i din förenings stadgar.
 

Frågor om SB&K

Vad är Svenska Budo & Kampsportsförbundet?

Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K) är ett specialidrottsförbund (SF) som är medlem i Riksidrottsförbundet (RF). SB&K är uppdelat i 19 olika underförbund (UF) och 7 specialidrottsdistriktsförbund (SDF). 

Vilka idrotter finns det inom Svenska Budo & Kampsportsförbundet?

Idag finns det 28 idrotter inom förbundet.  

Vad är förbundets stadgar?

Stadgarna är ett slags regelverk och bestämmelser för förbundet. I stadgarna står det beskrivet varför förbundet finns till, vilka verksamheter det ska bedriva, hur de verksamheterna ska organiseras och hur förbundet ska styras. I stadgarna står också vilka rättigheter och skyldigheter man som medlemsförening har samt hur medlemsavgiften bestäms och när den senast ska vara betalad.
    Även information om förbundets årsmöte står i stadgarna – till exempel när, var och hur mötet ska hållas samt när kallelsen till mötet senast ska skickas ut till förbundets medlemsföreningar. Alla förbund och föreningar inom Svenska Budo & Kampsportsförbundet ska ha egna stadgar.
    Svenska Budo & Kampsportsförbundets stadgar hittar du
här. 

Vilket distrikt tillhör vår förening?

Föreningen tillhör det specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom SB&K där föreningen är geografiskt hemmahörande (föreningens hemort ska anges i stadgarna). På vår hemsida finns våra sju distrikt presenterade.
    Alla föreningar tillhör också något av RF-SISU:s distrikt, här kan du söka fram din förening för att se vilket specifikt distrikt som ni tillhör. 

Frågor om föreningsadministration

Vad är skillnaden mellan medlemsavgift och träningsavgift?

Föreningens medlemsavgift beslutas av föreningens medlemmar vid föreningens årsmöte och avser hela verksamhetsåret. Träningsavgift är kopplad till deltagande i specifik verksamhet och kan avse kortare period än hela verksamhetsåret, t ex en termin. Träningsavgiften kan men måste inte beslutas av föreningens årsmöte. Läs mer om medlems- och träningsavgifter här.   

Betalar man medlemsavgift bara till Svenska Budo & Kampsportsförbundet eller även till underförbund och specialidrottsdistriktsförbund?

Förening som är medlem i SB&K betalar medlemsavgift utifrån vilket/vilka underförbund föreningen är ansluten till samt i vilket distrikt föreningen är geografiskt hemmahörande. Avgiften betalas till SB&K men tillfaller underförbund respektive distrikt.  

När ska medlemsavgifterna senast vara inbetalda?

Den 31 januari ska medlemsavgifterna vara förbundet tillhanda. 

Varför ska man rapportera in medlemsantal och hur gör man?

Inrapporterat medlemsantal ligger till grund för SB&K:s samt alla distrikt och underförbunds medlemsstatistik som visar på hur många vi är. Inbetald medlemsavgift går till den verksamhet som distrikt och underförbund bedriver.
    Föreningens medlemsrapportering ligger till grund för medlemsavgiften då den baseras på antalet inrapporterade medlemmar utifrån de olika medlemsavgifterna som underförbunden (idrotterna) och distrikten har. Hur rapporteringen går till beskrivs här.

Hur kompletterar man inrapporterat medlemsantal?

För att komplettera in fler medlemmar under årets gång meddelar ni förbundet vilken förening det är som önskar komplettera medlemsantalet. Ni skickar detta till info@budo.se. Vi skickar er då en länk till en rapporteringssida. Länken skickas till den mejladress vi har till föreningen i klubbregistret.
    När ni fyller i rapporten är det endast de tillkommande medlemmarna ni lägger in, de medlemmar som redan rapporterats in för året kommer ni kunna se på samma sida.
 

Hur ändrar vi som förening våra kontaktuppgifter i klubbregistret?

För att ändra föreningens kontaktuppgifter i SB&K:s klubbregister behöver ni meddela förbundet vilka ändringar ni vill göra samt vilken förening det gäller. Ni skickar dessa uppdateringar till info@budo.se så ändrar vi uppgifterna åt er så snart som möjligt.
    För att ändra föreningens kontaktuppgifter i IdrottOnline gör ni som förening det själva på er föreningssida i IdrottOnline.
    Kom ihåg att det är viktigt att föreningens kontaktuppgifter och namn är desamma hos SB&K, i IdrottOnline och hos Skatteverket. 

Hur loggar föreningen in på IdrottOnline? 

För att logga in behöver föreningens IdrottOnline vara aktiverad och föreningen behöver en person som har rollen huvudadministratör i systemet. Information om IdrottOnline och dess support finns här. 

Övriga frågor

Hur gör man om man vill delta på ett årsmöte?

Det bästa är att fråga de som anordnar årsmötet eller läsa vad som står i kallelsen. I vissa fall kan man behöva anmäla sig, det ska i sådana fall stå beskrivet i kallelsen hur man gör. Till årsmötet ska alla medlemmar vara välkomna, dock innebär det inte per automatik att alla har rösträtt på årsmötet. För att ha rösträtt på årsmötet är det viktigt att medlemsavgiften är betald innan det att själva årsmötet äger rum, det är nämligen medlemsavgiften som ger dig rätten att rösta på ett årsmöte. Om du är osäker på när medlemsavgiften senast måste vara betald för att du ska få rösträtt på årsmötet kan du kolla vad som står skrivet i föreningens/förbundets stadgar. I vissa föreningar/förbund kan det även finnas en rösträttsålder som du behöver ha passerat för att få rösträtt. Om det finns en rösträttsålder ska det stå i stadgarna. Finns det en rösträttsålder brukar vanligen vårdnadshavare få rösta åt sitt/sina barn, det ska i sådana fall också stå i stadgarna.

Varför kan jag inte logga in på hemsidan?

I dagsläget är det inte möjligt för medlemsföreningar att logga in på förbundets hemsida själva.

När skickas mitt tävlingskort?

När din ansökan är granskad och godkänd skickas kortet till dig. Leveranstiden för ett tävlingskort är, förutsatt att din ansökan är komplett, två veckor från det att du skickade in din ansökan. Observera att det under vissa perioder inkommer väldigt många ansökningar vilket kan påverka leveranstiden. Här kan du läsa mer om tävlingskort. 

5
13
16