Rapport från förbundsstämman 2024

ÅRSMÖTE. Idag höll SB&K sitt årsmöte på WTC i Stockholm.

20 april 2024  |  Annie Carriage

Stämman inleddes med att Leif Sunje valdes till mötets ordförande och Helga Une till mötessekreterare. Heidi Christensen och Andreas Falk valdes till justerare och rösträknare. Röstlängden innefattade 53 föreningar och 86 röster och stämman fann att mötet var behörigen utlyst.

Året som gått sammanfattades kort av SB&K:s ordförande Fredrik Gundmark. Ordförande berättade om projektet Idrottsklivet där förbundet mottagit ett uppdrag samt bidrag från regeringen och RF för att engagera ungdomar i socioekonomiska områden. Gundmark berättade också om den första hållbarhetsrapporten som genomfördes under föregående år samt arbetet kring det uteblivna elitidrottsstödet. Ordförande lyfte även förbundets positiva resultat av internationella mästerskapsmedaljer, 209 stycken, samt att förbundet har vuxit och nu innefattar 58 000 medlemmar.

Verksamhetsberättelsen fastställdes och förbundsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet.

På uppdrag från stämman förra året presenterade styrelserepresentanten Kirsi Höglund en genomgång av disciplinnämndens rutiner vid eventuella anmälningar.

Maria Wiese, SB&K:s kassör redovisade förvaltningsberättelsen.

Motioner

Tävlingskommitté 
Motionärerna ville tillsätta en tävlingskommitté till stöd för arrangörer. Styrelsen uppskattade engagemanget i frågan men yrkade på avslag då de ser tillsättande av kommittéer och vilka som bör prioriteras som ett styrelsebeslut som bör tas utifrån styrelsens strategier. Efter lite debatt valde stämman att föreslå votering. Efter en jämn omröstning avslogs motionen.

Sociala medier 
Motionärerna ville att kansliet skulle upphandla utbildningskompetens inom sociala medier samt omfördela kansliets resurser inom kommunikation. Styrelsens svar på motionen var att en översyn och ett arbete har inletts för att se över förbundets kommunikation och anpassa det bättre till dagens mediabild och medlemmarnas behov samt fortsätta utbilda internt. Stämman röstade kring motionen och beslutade avslag.

Sponsring 
Motionärerna ville att förbundets ska upphandla sponsringskompetens för anskaffning av sponsorer. Styrelsen svarade att sponsorfrågan är komplex då förbundet inte har en produkt att sälja utan består av många olika (underförbund/idrotter) som är egna juridiska personer med olika visioner och målgrupper. Projektledare Patrik Asplund berättade om det arbete som görs idag och som inleddes för två år sen. SB&K arbetar aktivt för att skapa möjligheter för att lyfta att förbundet är en viktig samhällsaktör och har även presenterat sin första hållbarhetsrapport som är en viktig del i detta arbete. Styrelsen ansåg att arbetet med sponsring således redan är i gång i linje med vad motionärerna efterfrågar. Stämman avslog motionen.

Lokalfrågan 
Motionärerna vill att förbundet tar fram en arbetsgrupp med deltagare som representerar de olika distrikten eller regioner samt att de arbetar fram en långsiktigt plan. Styrelsen ville avslå motionen och hänvisade till sitt yttrande. Efter uppmaning om votering röstade stämman för avslag.

MotoriQ 
Motionärerna ville att förbundet ska ”totaltredovisa” satsningen på MotoriQ. Styrelsen ville i sitt yttrande klargöra att MotoriQ är av förbundet en egenutvecklad produkt, inte inköpt. Fokus har varit att på olika sätt få in fysisk litteracitet inom verksamheten för att säkerställa att arbetet med Strategi 2025 efterlevs och att ge stöd till arbetet med barn- och ungdomsidrott. Efter en längre debatt valde stämman att avslå motionen.

Avskaffande av tävlingskort som ersätts av digitalt licensregister 
Motionärerna vill avskaffa tävlingskortet och införa ett licensregister. Styrelsen håller med om att de fysiska kortet ska fasas ut och arbetet som gjorts de senare åren för att kunna tillhandahålla digitala kort är viktigt. Styrelsen berättar att de digitala tävlingskorten kommer lanseras inom kort och anser därför motionen besvarad.

Inval och uteslutning av idrotter

Två idrotter hade ansökt om att bli upptagna i förbundet, LudoSport ljussvärdsfäktning och silambam. LudoSports representanter Andrea Ferrario och Josefine Malmkvist presenterade sin idrott för stämman liksom silambams representanter Karikalacholan Balasubramanian och Thangavel Vaiyapuri. LudoSport ljussvärdsfäktning blev inröstad och kommer tillhöra Svenska Kampidrottsförbundet medan silambam denna gång fick avslag på grund av att de endast har en aktiv förening ansluten.

Styrelsen föreslog också att idrotterna sambo, savate och sumo skulle tas bort som idrotter i SB&K på grund av att de inte har någon verksamhet eller aktiva föreningar. Stämman instämde.

Sen gick mötet igenom och godkände verksamhetsplanen liksom budget

Följande förbundsstyrelse, revisorer, disciplinnämnd och valberedning valdes av stämman.

Förbundsstyrelse

Ordförande
Fredrik Gundmark, omval 1 år

Ledamöter
Kirsi Höglund, omval 2 år
Frej Levin, omval 2 år
Nicole Kaiser, omval 2 år
Maria Wiese, omval 1 år
Tobias Back, nyval 1 år
Erik Gahnertz, nyval 1 år

Suppleanter
Annica Jara Cofré, omval 1 år (idag ordinarie ledamot)
Luiz Carlos Fernandes, nyval 1 år

Revisorer och revisorssuppleanter

SB&K:s räkenskaper och förvaltning granskas årligen av två revisorer. En av de ordinarie revisorerna samt en av suppleanterna ska vara auktoriserad revisor.

Revisorer
Micaela Karlström, Allegretto Revision (auktoriserad), omval 1 år
Sabrina Sedin Roskvist, omval 1 år

Revisorssuppleanter
Anna Wretholm, Allegretto Revision (auktoriserad), omval 1 år
Henrik Söderquist, omval 1 år

Disciplinnämnd

Nämnden ska bestå av sju ledamöter varav minst hälften bör vara jurister eller ha motsvarande erfarenhet, en av dessa ska leda arbetet som nämndens ordförande.

Ordförande
Emma Bshara Dyrén, (ordförande) omval 1år

Ledamöter
Anders Axklo, omval 1 år
Emil Frank, omval 1 år
Helga Une, nyval 1 år
Maria Liukkonen, nyval 1 år
vakant, nyval 1 år
vakant, nyval 1 år

Valberedning

Anders Pettersson, (ordförande) omval
Jöran Fagerlund, omval
Irene Brändström, omval

Text: Annie Carriage

2
8
10